Esmena d’errors o omissions a les sol·licituds de subvenció per fomentar les activitats forestals, agrícoles i ramaderes, les d’empreses de serveis, la millora d’habitatges, la restauració del patrimoni arquitectònic, les d’entitats culturals, cíviques, esportives i pedagògiques, les instal·lacions tèrmiques de biomassa, l’eficiència i estalvi energètic en edificis durant el 2025, i les activitats de guiatge ambiental durant el 2024 i 2025 dins l’àmbit de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona


Què permet

Presentar la documentació requerida per esmenar errors o omissions en la documentació presentada en la sol·licitud de subvenció corresponent a la convocatòria 202520245120014943.

Qui ho pot presentar

Les persones físiques o jurídiques de naturalesa privada que han rebut el requeriment d’esmena.

Quan es pot presentar

En el termini de deu dies hàbils a partir de l’endemà de rebre el requeriment.

Quina documentació cal aportar

La documentació especificada en el requeriment.

Com es pot presentar

  - Electrònicament, des d'aquesta mateixa fitxa, heu d'accedir, amb idCAT Mòbil, el certificat digital personal (idCAT, DNIe, FNMT, etc.) o Cl@ve, a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari corresponent seguint les instruccions i adjuntar-hi la documentació necessària.

  En el cas que el formulari electrònic de sol·licitud no el signi el representant legal de l’entitat amb un certificat electrònic de representació de l’entitat, cal adjuntar al formulari electrònic els poders de representació o el certificat expedit pel secretari de l’entitat que acrediti la representació legal de l’entitat de la persona que signa electrònicament el formulari electrònic de la sol·licitud, si no s’ha aportat en fases anteriors a aquesta convocatòria.

  Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

  Tot això sens perjudici de la presentació en qualsevol altre registre electrònic de les administracions públiques catalanes o de la resta de subjectes als quals es refereix l’article 2.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  - Presencialment (només per a persones físiques): el formulari de sol·licitud, imprès i degudament emplenat i signat, es pot presentar al Registre general de la Diputació de Barcelona.

  - Oficina de correus (només per a persones físiques): el formulari de sol·licitud, imprès i degudament emplenat i signat, es pot presentar presencialment a les oficines de correus i enviar-lo per correu certificat administratiu.


  Tramitació electrònica


  Accedeix


  Formulari de sol·licitud


  Descarrega pdf

Quin cost té

És gratuït.