Sol·licitud de subvencions en règim de concurrència competitiva als centres públics i concertats d'educació infantil, primària, secundària i especial que vulguin fer estades als equipaments pedagògics dels espais naturals de la Xarxa de Parcs Naturals gestionats per la Diputació de Barcelona (2019)


Què permet

Obtenir ajuts econòmics adreçats als centres públics i concertats d'educació infantil, primària, secundària i especial que vulguin fer estades als equipaments pedagògics dels espais naturals de la Xarxa de Parcs Naturals gestionats per la Diputació de Barcelona.

Qui ho pot demanar

Els centres públics i concertats d'educació infantil, primària, secundària i especial de la província de Barcelona, sempre que no estiguin afectats per cap de les prohibicions de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Quan es pot demanar

Entre el 14 de gener i el 28 de febrer de 2019.

Quina documentació cal aportar

La documentació exigida a les bases específiques reguladores, disponible a: https://parcs.diba.cat/web/informacio-administrativa/subvencions/centres-educatius.

Com es pot demanar

Des d'aquesta mateixa fitxa, s'ha d'accedir, amb certificat digital personal (IdCat, DNIe, etc.), a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari de sol·licitud, seguint les instruccions, i adjuntar-hi la documentació especificada al requeriment.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin és el termini per a respondre

Sis mesos des de la publicació de la convocatòria.

Quin cost té

És gratuït.