Sol·licitud de participació en el concurs per a l'atorgament dels premis "Parc a taula 2019"

Què permet

Sol·licitar la participació en el concurs per a l'atorgament dels premis "Parc a taula 2019", mitjançant el procediment de concurrència competitiva.

Es pot accedir a les bases de la convocatòria a https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2019&01/022019000705.pdf.

Qui ho pot demanar

 • Les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, adherides al programa "Parc a taula". (És requisit indispensable estar al corrent de pagament de la taxa o quota d'adhesió al programa "Parc a taula".)
 • Les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, que no estiguin adherides al programa "Parc a taula" perquè no poden formar-ne part, però estan en disposició d'acreditar que participen en activitats i/o projectes en l'àmbit del foment, la recerca, la promoció o la divulgació que afavoreixen els valors i objectius del programa i estan relacionats amb alguna de les modalitats dels premis.

Quan es pot demanar

Des de l'endemà de la publicació de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona fins als 60 dies posteriors.

Quina documentació cal aportar

El formulari de sol·licitud específic de la convocatòria i els seus annexos es poden trobar a https://parcs.diba.cat/documents/5268243/0/FormulariCandidatura_PremisPat2019.pdf.

Com es pot demanar

Per a iniciar el tràmit, s'ha d'emplenar el formulari de sol·licitud general i tramitar-lo electrònicament (obligatori per a les persones jurídiques), presencialment, o a les oficines de correus (enviant-lo per correu certificat administratiu), d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

 • Electrònicament: accediu, amb el certificat digital personal (IdCat, DNIe, etc.), a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona en aquesta mateixa fitxa i seguiu-ne les instruccions.

 • Tramitació electrònica (amb certificat digital)


  Accedeix - Persones físiques

  Tramitació electrònica (amb certificat digital)


  Accedeix - Persones jurídiques

 • Presencialment (només per a les persones físiques): el formulari de sol·licitud, imprès i degudament emplenat i signat (per duplicat), el podeu presentar al Registre General de la Diputació de Barcelona.

 • Oficina de correus: el formulari de sol·licitud, imprès i degudament emplenat i signat (per duplicat), el podeu presentar presencialment a les oficines de correus (opció correu certificat administratiu).

 • Formulari de sol·licitud


  Descarrega pdf

Quin és el termini per a respondre

Com a màxim, tres mesos a comptar de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.

Quin cost té

És gratuït.