Sol·licitud de subvencions destinades als centres d'educació infantil, d'ensenyament primari i secundari, públics i concertats, i d'educació especial de la província de Barcelona per a finançar les estades ambientals en els equipaments pedagògics dels espais naturals que gestiona la Diputació de Barcelona, durant l'any 2020


Què permet

Presentar la documentació requerida per a accedir a ajuts econòmics en el marc de la convocatòria de concessió de subvencions als centres d'educació infantil, d'ensenyament primari i secundari, públics i concertats, i d'educació especial de la província de Barcelona per a fer front a les despeses de les estades ambientals en els equipaments pedagògics dels espais naturals que gestiona la Diputació de Barcelona, durant l'any 2020.

La dotació pressupostària de la convocatòria és de quaranta mil euros (40.000 €).

Qui ho pot demanar

Les escoles, tant públiques com concertades, i els centres d'educació especial, ubicats dins l'àmbit de la província de Barcelona, que duguin a terme l'activitat que en fonamenta l'atorgament, sempre que no estiguin afectats per cap de les prohibicions que conté l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

El destinatari de la subvenció pot ser la mateixa escola o l'associació de pares i mares del centre escolar.

Quan es pot demanar

El termini de presentació de les sol·licituds comença el 13 de gener de 2020 i finalitza el 28 de febrer de 2020.

Quina documentació cal aportar

Les sol·licituds poden presentar-se mitjançant el model normalitzat que ha de signar electrònicament el representant legal de l'entitat, amb el certificat digital personal, i han d'incorporar la informació següent:

1. Sol·licitud de subvenció:

  a) Identificació de la persona que signa la sol·licitud, amb indicació del caràcter amb què ho fa.

  b) Identificació del sol·licitant de la subvenció.

  c) Domicili del sol·licitant a l'efecte de notificacions.

  d) Descripció de l'activitat per a la qual se sol·licita la subvenció, amb indicació del cost total.

  e) Import de la subvenció que se sol·licita.

  f) Data i lloc de la sol·licitud.

  g) Declaració d'estar al corrent de les obligacions fiscals amb la Diputació de Barcelona i amb la Seguretat Social. La presentació de la sol·licitud comporta l'autorització perquè la Diputació de Barcelona pugui consultar directament a la Seguretat Social si el possible beneficiari es troba al corrent de les seves obligacions.

2. Les sol·licituds han d'anar acompanyades de la documentació següent:

  2.1. Annex número 1:

   a) Memòria de l'activitat per a la qual se sol·licita la subvenció, amb la descripció de l'estada en els equipaments pedagògics de la Diputació de Barcelona.

   b) Compromís de l'escola i el concessionari que acorden formalitzar la prereserva per tal de dur a terme una estada.

  2.2. Annex número 2:

   a) Pressupost que indiqui el cost total de l'activitat per a la qual se sol·licita la subvenció.

  2.3. Annex número 3:

   a) Declaració responsable de reunir els requisits per ser-ne beneficiari, d'acord amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de 18 de novembre, general de subvencions.

   b) Compromís del sol·licitant d'executar el projecte o activitat, així com la resta de condicions de la subvenció.

   c) Compromís de permetre les actuacions de comprovació que pugui exercir l'òrgan concedent i el control financer que pugui efectuar la Intervenció General de la Diputació de Barcelona.

   d) Declaració en la qual manifesta si l'entitat que representa ha sol·licitat o preveu sol·licitar per a qualsevol activitat, a altres àrees de la Diputació de Barcelona, o per a la mateixa activitat a altres administracions públiques o entitats privades.

   e) Compromís de comunicar a la Diputació de Barcelona la concessió d'altres subvencions per a la mateixa activitat en el moment de justificar la subvenció atorgada en el marc d'aquesta convocatòria.

  2.4. Annex número 4:

   a) Declaració de disposar de les certificacions legalment establertes que acreditin que les persones que s'adscriguin a la realització de les activitats subvencionades no han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual.

Com es pot demanar

Des d'aquesta mateixa fitxa, s'ha d'accedir, amb certificat digital personal (idCAT, DNIe, etc.), a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari seguint les instruccions i adjuntar-hi la documentació necessària per a la justificació de la subvenció.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.