Esmenes en relació a la sol·licitud de les subvencions als centres d'educació infantil, d'ensenyament primari i secundari, públics i concertats, i d'educació especial de la província de Barcelona per a finançar les estades ambientals en els equipaments pedagògics existents als espais naturals que gestiona la Diputació de Barcelona, durant l'any 2020


Què permet

Presentar la documentació en relació al requeriment d'esmena de la sol·licitud de les subvencions per als centres d'educació infantil, d'ensenyament primari i secundari, públics i concertats, i d'educació especial de la província de Barcelona per a fer front a les despeses de les estades ambientals en els equipaments pedagògics existents als espais naturals que gestiona la Diputació de Barcelona, durant l'any 2020.

Qui ho pot presentar

Les escoles o les associacions de pares i mares de centres escolars als que se'ls hagi comunicat la necessitat de subsanar les anomalies detectades en la sol·licitud corresponent.

Quan es pot presentar

En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al sol·licitant, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació que si no ho fa així s'entendrà per desistida la seva sol·licitud.

El RD 537/2020, de 22 de maig, que aprova la cinquena pròrroga de l’estat d’alarma, disposa la represa o reinici, si fos el cas, dels terminis administratius suspesos en aplicació del RD 463/2020, de 14 de març, amb efectes a partir del proper dia 1 de juny de 2020.

Igualment, pel que fa la possible impugnació dels actes administratius, es disposa l’aixecament de la suspensió dels terminis processals amb efectes a partir del dia 4 de juny de 2020.

Quina documentació cal aportar

Les anomalies detectades s'hauran de subsanar mitjançant l'aportació dels documents presentats com a sol·licitud que fossin incorrectes o incomplets.

Com es pot presentar

Des d'aquesta mateixa fitxa, s'ha d'accedir, amb certificat digital personal (idCAT, DNIe, etc.), a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari seguint les instruccions i adjuntar-hi la documentació necessària per a la seva rectificació o les esmenes necessàries.

Aquesta es presentarà mitjançant els models normalitzats que es podran trobar a la pàgina web de la Xarxa de Parcs Naturals: http://parcs.diba.cat/web/informacio-administrativa.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.