Justificació de les subvencions concedides durant el 2020 als centres d'educació infantil, d'ensenyament primari i secundari, públics i concertats, i d'educació especial de la província de Barcelona per a finançar les estades ambientals en els equipaments pedagògics dels espais naturals que gestiona la Diputació de Barcelona


Què permet

Presentar la justificació de les subvencions concedides durant el 2020 als centres d'educació infantil, d'ensenyament primari i secundari, públics i concertats, i d'educació especial de la província de Barcelona per a finançar les estades ambientals en els equipaments pedagògics dels espais naturals que gestiona la Diputació de Barcelona.

L'import de la subvenció es calcula segons el nombre d'alumnes que hagi fet l'estada, el qual, en cap cas, no pot superar els límits de capacitat de l'equipament.

Qui ho pot presentar

Els centres escolars o les associacions de pares i mares que hagin estat beneficiaris durant el 2020 de la subvenció per a finançar les estades ambientals en els equipaments pedagògics dels espais naturals que gestiona la Diputació de Barcelona.

Quan es pot presentar

Com a màxim, abans del 30 de novembre de 2020.

Quina documentació cal aportar

Les subvencions s'han de justificar mitjançant el compte justificatiu, justificants de despesa i relació detallada dels ingressos i de les despeses. A més, el compte justificatiu ha de contenir:

a) Acta de justificant de l'estada -com a annex A, que substitueix la memòria de l'actuació-, signada pel concessionari o el responsable de l'equipament pedagògic i l'escola o departament que faci l'estada. En aquesta acta s'han de fer constar els dies de permanència, el nombre d'alumnes, el preu per alumne i l'import final abonat al concessionari o responsable de l'equipament pedagògic.

b) Factura de l'estada emesa pel concessionari titular de l'equipament pedagògic.

c) Justificació del cost total de l'activitat, i indicació de si s'ha finançat amb càrrec a la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona, amb fons propis del beneficiari o amb càrrec a subvencions rebudes d'altres ens que hagin concedit ajuts per a la mateixa finalitat.

d) Enquesta de valoració de l'estada segons el model de la Gerència de Serveis d'Espais Naturals lliurat al concessionari o responsable de l'equipament pedagògic en el qual s'ha fet l'estada.

Com es pot presentar

Des d'aquesta mateixa fitxa, s'ha d'accedir amb idCAT Mòbil, amb certificat digital personal (idCAT, DNIe, FNMT, etc.), o amb Cl@ve a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari seguint les instruccions i adjuntar-hi la documentació necessària per a justificar la subvenció.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.