Esmena d'errades o omissions en la justificació de les subvencions concedides durant l'any 2020 als centres públics i concertats d'educació infantil, ensenyament primari i secundari, i d'educació especial de la província de Barcelona per a finançar les estades ambientals en els equipaments pedagògics dels espais naturals que gestiona la Diputació de Barcelona


Què permet

Presentar la documentació per a esmenar errades o omissions en la justificació de les subvencions concedides durant l'any 2020 als centres públics i concertats d'educació infantil, ensenyament primari i secundari, i d'educació especial de la província de Barcelona per a finançar les estades ambientals en els equipaments pedagògics dels espais naturals que gestiona la Diputació de Barcelona.

Qui ho pot presentar

Les escoles o les associacions de pares i mares de centres escolars que hagin rebut un requeriment d'esmena de la justificació de subvenció.

Quan es pot presentar

Les justificacions incorrectes o incompletes han d'esmenar-se en un termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de l'endemà de la notificació. Si no s'esmenen les errades o omissions, la subvenció podrà ser revocada o se'n reduirà la quantia, i caldrà fer-ne el reintegrament, en el cas que se n'hagi avançat el pagament.

Si no es presenta la documentació justificativa un cop finalitzat el termini, el beneficiari haurà de presentar-la en un termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar de l'endemà de la notificació. Si no presenta la documentació, la subvenció podrà ser revocada o se'n reduirà la quantia. En el cas que se n'hagi avançat el pagament, caldrà fer-ne el reintegrament.

Quina documentació cal aportar

La documentació especificada al requeriment.

Com es pot presentar

Des d'aquesta mateixa fitxa, s'ha d'accedir amb idCAT Mòbil, amb certificat digital personal (idCAT, DNIe, FNMT, etc.), o amb Cl@ve a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari seguint les instruccions i adjuntar-hi la documentació especificada al requeriment.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.