Sol·licitud de subvencions per a finançar les despeses de les activitats forestals i agrícoles i ramaderes, les d'empreses de serveis, la millora dels habitatges, la restauració del patrimoni arquitectònic, les entitats culturals, cíviques i esportives i les instal·lacions tèrmiques de biomassa i l'eficiència energètica en edificis en l'àmbit dels parcs naturals de la província de Barcelona, any 2020 - 2021


Què permet

Accedir a ajuts econòmics en el marc de la convocatòria de concessió de subvencions a persones físiques o jurídiques per a fer front a les despeses de les activitats forestals i agrícoles i ramaderes, les d'empreses de serveis, la millora dels habitatges, la restauració del patrimoni arquitectònic, les entitats culturals, cíviques i esportives i les instal·lacions tèrmiques de biomassa i l'eficiència energètica en edificis en l'àmbit dels parcs naturals de la província de Barcelona, any 2020-2021.

La dotació pressupostària de la convocatòria és de tres-cents cinquanta mil euros (350.000,00€).

Qui ho pot demanar

Les persones físiques o jurídiques de la demarcació de Barcelona que hagin de realitzar activitats forestals i agrícoles i ramaderes, les d'empreses de serveis, la millora dels habitatges, la restauració del patrimoni arquitectònic, les entitats culturals, cíviques i esportives i les instal·lacions tèrmiques de biomassa i l'eficiència energètica en edificis en l'àmbit dels parcs naturals i espais protegits que gestiona la Diputació de Barcelona.

Quan es pot demanar

El termini de presentació de les sol·licituds comença el dia 2 de juny de 2020 i finalitzarà el dia 6 de juliol de 2020.

Quina documentació cal aportar

Les sol·licituds es podran presentar-se mitjançant el model normalitzat i hauran d'incorporar o adjuntar la següent informació:

  1.- Sol·licitud de subvenció:

   a) Persones jurídiques

    1) Fotocòpia del DNI del/de la representant legal.

    2) Fotocòpia de l'Escriptura de constitució o Estatuts.

    3) Poders de representació i/o certificat expedit pel/per la Secretari/ària de l'entitat que acrediti la representació legal del/de la sol·licitant.

    4) Fotocòpia del Número d'Identificació Fiscal de l'entitat peticionària.

    5) Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició de beneficiari/ària d'acord amb el model normalitzat.

    6) Declaració jurada de no haver percebut ajudes que hagin excedit un límit màxim de 200.000,00 euros durant un període de tres anys.

    7) Caldrà aportar memòria valorada del projecte o activitat pel què es demana la subvenció, d'acord amb model normalitzat. En cas de què sigui necessari per a la millor comprensió de l'objecte de la subvenció, caldrà adjuntar a part projecte tècnic amb la documentació necessària per a la descripció de l'obra: plànols, memòria, amidaments, preus unitaris i pressupost total desglossat.

    8) Pressupost previst per al projecte pel que es demana la subvenció, d'acord amb el model normalitzat.

    9) Dades bancàries del destinatari en imprès normalitzat (quan no s'hagin aportat amb anterioritat).

    10) En el cas d'associacions o fundacions caldrà que acreditin estar inscrites al corresponent registre oficial.

    11) Còpia de la declaració censal d'alta d'activitat.

   b) Persones físiques

    1) Fotocòpia del DNI del/de la sol·licitant i/o del/de la representant legal.

    2) Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició de beneficiari/ària d'acord amb el model normalitzat.

    3) Caldrà aportar memòria valorada del projecte o activitat pel què es demana la subvenció, d'acord amb model normalitzat. En cas de què sigui necessari per a la millor comprensió de l'objecte de la subvenció caldrà adjuntar a part projecte tècnic amb la documentació necessària per a la descripció de l'obra: plànols, memòria, amidaments, preus unitaris i pressupost total desglossat, previst per al projecte pel que es demana la subvenció, d'acord amb el model normalitzat.

    4) Dades bancàries del destinatari en imprès normalitzat (quan no s'hagin aportat amb anterioritat).

    5) En el cas de les persones físiques titulars d'activitats econòmiques, declaració censal simplificada per a persones físiques i còpia del document de confirmació de l'Administració a la comunicació d'obertura del centre de treball.

A més de la documentació esmentada s'haurà d'aportar la següent documentació en funció de la línia de subvenció per a la qual es demana.

  2.- Les sol·licituds hauran d'anar acompanyades de la següent documentació:

   1) Annex número 1:

    a) Memòria de l'activitat per la qual se sol·licita subvenció amb la descripció i objectius o resultats que es pretenen aconseguir.

   2) Annex número 2:

    a) Pressupost amb indicació del seu cost total per al finançament de la qual se sol·licita subvenció.

   3) Annex número 3:

    a) Declaració responsable de reunir els requisits per ser beneficiari d'acord amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de 18 de novembre, General de Subvencions.

    b) Compromís del sol·licitant d'executar el projecte o activitat, així com la resta de condicions de la subvenció.

    c) Compromís de sotmetre's a les actuacions de comprovació a efectuar per l'òrgan concedent i al control financer que pugui efectuar la Intervenció General de la Diputació de Barcelona.

    d) Que l'entitat a la qual representa, ha sol·licitat o preveu sol·licitar per a qualsevol activitat, a altres àrees de la Diputació de Barcelona, o per la mateixa activitat a altres Administracions Públiques o entitats privades.

    e) Que es compromet a comunicar a la Diputació de Barcelona, en el moment de la justificació de la subvenció atorgada en el marc d'aquesta convocatòria, l'obtenció d'altres subvencions per a la mateixa activitat.

   4) Annex número 4:

    a) Declaració en què es manifesti disposar de les certificacions legalment establertes per acreditar que les persones que s'adscriguin a la realització de les activitats subvencionades no han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual.

Com es pot demanar

Des d'aquesta mateixa fitxa, s'ha d'accedir amb idCAT Mòbil, amb certificat digital personal (idCAT, DNIe, FNMT, etc.), o amb Cl@ve a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari seguint les instruccions i adjuntar-hi la documentació necessària per a la sol·licitud de la subvenció.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.