Esmenes de la sol·licitud de subvencions per a finançar les despeses de les activitats forestals, agrícoles i ramaderes, de les empreses de serveis, la millora dels habitatges, la restauració del patrimoni arquitectònic, les entitats culturals, cíviques i esportives, les de les instal·lacions tèrmiques de biomassa i l'eficiència energètica en edificis en l'àmbit dels parcs naturals de la província de Barcelona per al 2020-2021


Què permet

Presentar la documentació amb relació al requeriment d'esmena de la sol·licitud de les subvencions per a finançar les despeses de les activitats forestals, agrícoles i ramaderes, de les empreses de serveis, la millora dels habitatges, la restauració del patrimoni arquitectònic, les entitats culturals, cíviques i esportives, i les de les instal·lacions tèrmiques de biomassa i l'eficiència energètica en edificis en l'àmbit dels parcs naturals de la província de Barcelona per al 2020-2021.

Qui ho pot presentar

Les persones físiques o jurídiques que hagin rebut la notificació del requeriment d'esmenar la sol·licitud corresponent.

Quan es pot presentar

En el termini de deu dies hàbils a partir de l'endemà de la notificació del requeriment.

Si no es presenten les esmenes, s'entendrà que s'hi renuncia.

Quina documentació cal aportar

Els documents correctes i complets, amb les anomalies resoltes.

Com es pot presentar

Des d'aquesta mateixa fitxa, s'ha d'accedir amb idCAT Mòbil, amb certificat digital personal (idCAT, DNIe, FNMT, etc.), o amb Cl@ve a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari seguint les instruccions i adjuntar-hi la documentació esmenada.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.