Esmenes de la sol·licitud de subvencions per a finançar les despeses de les activitats forestals, agrícoles i ramaderes, de les empreses de serveis, la millora dels habitatges, la restauració del patrimoni arquitectònic, les entitats culturals, cíviques i esportives, les de les instal·lacions tèrmiques de biomassa i l'eficiència energètica en edificis en l'àmbit dels parcs naturals de la província de Barcelona per al 2020-2021


Què permet

Presentar la documentació amb relació al requeriment d'esmena de la sol·licitud de les subvencions per a finançar les despeses de les activitats forestals, agrícoles i ramaderes, de les empreses de serveis, la millora dels habitatges, la restauració del patrimoni arquitectònic, les entitats culturals, cíviques i esportives, i les de les instal·lacions tèrmiques de biomassa i l'eficiència energètica en edificis en l'àmbit dels parcs naturals de la província de Barcelona per al 2020-2021.

Qui ho pot presentar

Les persones físiques o jurídiques que hagin rebut la notificació del requeriment d'esmenar la sol·licitud corresponent.

Quan es pot presentar

En el termini de deu dies hàbils a partir de l'endemà de la notificació del requeriment.

Si no es presenten les esmenes, s'entendrà que s'hi renuncia.

El còmput d'aquest termini resta suspès fins a la finalització de l’estat d’alarma, data en la que es reprendrà en el punt on es trobava en aprovar-se la suspensió.
En aplicació de la disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID19, el còmput d'aquest termini resta suspès durant la vigència de l'estat d'alarma i, si és el cas, de les pròrrogues que s'adoptin.

Quina documentació cal aportar

Els documents correctes i complets, amb les anomalies resoltes.

Com es pot presentar

Des d'aquesta mateixa fitxa, s'ha d'accedir, amb el certificat digital personal (idCAT, DNIe, etc.), a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari seguint les instruccions i adjuntar-hi la documentació esmenada.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.