Justificació de les subvencions concedides per a finançar les despeses de les activitats forestals i agrícoles i ramaderes, les d'empreses de serveis, la millora dels habitatges, la restauració del patrimoni arquitectònic, les entitats culturals, cíviques i esportives i les instal·lacions tèrmiques de biomassa i l'eficiència energètica en edificis en l'àmbit dels parcs naturals de la província de Barcelona, any 2020 - 2021


Què permet

Presentar la documentació en relació a la justificació de les subvencions concedides per a finançar les despeses de les activitats forestals i agrícoles i ramaderes, les d'empreses de serveis, la millora dels habitatges, la restauració del patrimoni arquitectònic, les entitats culturals, cíviques i esportives i les instal·lacions tèrmiques de biomassa i l'eficiència energètica en edificis en l'àmbit dels parcs naturals de la província de Barcelona, any 2020 - 2021.

Qui ho pot presentar

Les persones físiques o jurídiques de la demarcació de Barcelona, que hagin sigut beneficiaries de la subvenció per a finançar les activitats forestals i agrícoles i ramaderes, les d'empreses de serveis, la millora dels habitatges, la restauració del patrimoni arquitectònic, les entitats culturals, cíviques i esportives i les instal·lacions tèrmiques de biomassa i l'eficiència energètica en edificis en l'àmbit dels parcs naturals i espais protegits que gestiona la Diputació de Barcelona.

Quan es pot presentar

Les subvencions concedides hauran de justificar-se, entre el 2 de gener de 2021 i 31 de març de 2021, per a les subvencions executades abans del 15 de desembre de 2020 i durant el període de l'1 de juliol de 2021 al 30 de setembre de 2021 per a les subvencions executades fins el 30 de juny de 2021, excepte per a les entitats culturals, cíviques i esportives que el període únic de justificació serà el comprès entre el 2 de gener de 2021 i 31 de març de 2021.

Les pròrrogues en el termini d'execució i/o de justificació de les activitats subvencionades han de ser sol·licitades pels beneficiaris/àries fins a 60 dies abans de la data màxima de justificació de la subvenció. Tanmateix, aquestes pròrrogues es podran concedir amb caràcter general a tots els beneficiaris d'una mateixa convocatòria de subvencions.

Quina documentació cal aportar

Les subvencions s'hauran de justificar mitjançant compte justificatiu amb aportació de justificants de despesa, el qual haurà de tenir el següent contingut:

  1) Memòria de l'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la present convocatòria, així com de les activitats realitzades, els resultats obtinguts i les desviacions respecte el pressupost previst.

  2) Memòria econòmica justificativa del cost de l'activitat total amb el contingut establert en l'article 72.2 RLGS.

En la confecció de la memòria econòmica s'hauran de tenir en compte els següents aspectes:

  1) El pressupost presentat amb la sol·licitud de subvenció vincula al beneficiari/ària en els seus termes, si bé s'accepta la compensació entre les diferents partides que el composen.

  2) S'haurà de justificar el cost total de l'activitat, amb indicació de si aquest ha estat finançat amb càrrec de la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona, amb fons propis del beneficiari o amb càrrecs a subvencions rebudes d'altres ens concedents per a la mateixa finalitat, excloses totes aquelles partides que no siguin subvencionables.

  3) Quan les actuacions o obres hagin estat executades pel propi sol·licitant, serà títol suficient per a poder percebre la subvenció atorgada, l'imprès normalitzat de realització de les mateixes i l'informe tècnic lliurat per l'Oficina Tècnica de Parcs Naturals que acrediti que les actuacions han estat efectuades. En el cas de les subvencions forestals, es regirà pels criteris exposats en l'article 11.3.1.

  4) Els documents justificatius a presentar seran factures, minutes o altres documents amb valor acreditatiu equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa. Aquests documents hauran de reunir tots els requisits legals exigibles i en ells descriurà amb claredat l'activitat a que es refereixen. En el cas que es presentin documents justificatius originals, i si es demana de forma expressa, es procedirà a la seva còpia i compulsa als efectes de poder retornar-los al/la beneficiari/ària.

  5) Per l'acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa hagi estat efectivament pagada a l'acabament del període de justificació adjuntant-se a tal efecte el corresponent comprovant de pagament.

Com es pot presentar

Des d'aquesta mateixa fitxa, s'ha d'accedir amb idCAT Mòbil, amb certificat digital personal (idCAT, DNIe, FNMT, etc.), o amb Cl@ve a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari de sol·licitud seguint les instruccions i adjuntar-hi la documentació necessària per a la justificació de la subvenció.

Aquesta justificació es presentarà pel/per la beneficiari/ària mitjançant els models normalitzats que es podran trobar a la pàgina web de la Xarxa de Parcs Naturals: https://parcs.diba.cat/web/informacio-administrativa.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.