Esmena d'errades o omissions a la justificació de les subvencions concedides per a les activitats forestals, agrícoles i ramaderes, de les empreses de serveis, la millora dels habitatges, la restauració del patrimoni arquitectònic, les entitats culturals, cíviques i esportives, i les de les instal·lacions tèrmiques de biomassa i l'eficiència energètica en edificis en l'àmbit dels parcs naturals de la província de Barcelona per al 2020-2021


Què permet

Presentar la documentació relacionada amb el requeriment d'esmena de la justificació de les subvencions concedides per a les activitats forestals, agrícoles i ramaderes, de les empreses de serveis, la millora dels habitatges, la restauració del patrimoni arquitectònic, les entitats culturals, cíviques i esportives, i les de les instal·lacions tèrmiques de biomassa i l'eficiència energètica en edificis en l'àmbit dels parcs naturals de la província de Barcelona per al 2020-2021.

Qui ho pot presentar

Les persones físiques o jurídiques beneficiaries de la subvenció a les quals s'hagi comunicat la necessitat d'esmenar les anomalies detectades en la sol·licitud corresponent.

Quan es pot presentar

Les justificacions incorrectes o incompletes han d'esmenar-se en un termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de l'endemà de la notificació. Si no s'esmenen les errades o omissions, la subvenció podrà ser revocada o se'n reduirà la quantia, i caldrà fer-ne el reintegrament, en el cas que se n'hagi avançat el pagament.

Si no es presenta la documentació justificativa un cop finalitzat el termini, el beneficiari haurà de presentar-la en un termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar de l'endemà de la notificació. Si no presenta la documentació, la subvenció podrà ser revocada o se'n reduirà la quantia. En el cas que se n'hagi avançat el pagament, caldrà fer-ne el reintegrament.

Quina documentació cal aportar

La documentació especificada al requeriment.

Com es pot presentar

Des d'aquesta mateixa fitxa, s'ha d'accedir amb idCAT Mòbil, amb certificat digital personal (idCAT, DNIe, FNMT, etc.), o amb Cl@ve a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari d'esmena de la justificació de la subvenció, seguint les instruccions, i adjuntar-hi la documentació especificada en el requeriment.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.