Sol·licitud per a concursar en els premis "Parc a taula 2020"

Què permet

Sol·licitar la participació en el concurs dels premis "Parc a taula 2020", promoguts per la Gerència de Serveis d'Espais Naturals.

  - Premi a la recerca, recuperació o promoció agroalimentària

  - Premi a la recerca, recuperació o promoció del patrimoni cultural o natural

  - Premi a la promoció del producte i la cuina de proximitat

  - Premi al projecte associatiu

  - Premi a la proactivitat i participació

  - Premi a l'experiència Parc a taula o a l'activitat Parc a taula

  - Premi al plat Parc a taula

  - Premi a la gestió ambiental, social i/o saludable

Podeu accedir a les bases de la convocatòria a https://parcs.diba.cat/web/parc-a-taula/premis-parc-a-taula.

Qui ho pot demanar

Les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, que estiguin adherides al programa "Parc a taula".

Quan es pot demanar

Des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona fins als 45 dies naturals posteriors.

El còmput d'aquest termini resta suspès fins a la finalització de l’estat d’alarma, data en la que es reprendrà en el punt on es trobava en aprovar-se la suspensió.
En aplicació de la disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID19, el còmput d'aquest termini resta suspès durant la vigència de l'estat d'alarma i, si és el cas, de les pròrrogues que s'adoptin.

Quina documentació cal aportar

El formulari de candidatura que està disponible en https://parcs.diba.cat/web/parc-a-taula/premis-parc-a-taula, acompanyat de tres o més fotografies d'alta resolució en format .pdf o .jpg i qualsevol altre document que reforci la candidatura.

Com es pot demanar

Des d'aquesta mateixa fitxa, s'ha d'accedir, amb el certificat digital personal (idCAT, DNIe, etc.), a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari seguint les instruccions i adjuntar-hi la documentació necessària per a la presentació de la candidatura.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Les persones físiques poden presentar la sol·licitud tant telemàticament com presencialment. Les persones jurídiques estan obligades a presentar-la telemàticament.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.