Presentació del requeriment d’esmenes de la sol·licitud de concurrència competitiva a la 24a edició dels Premis de Prevenció d'Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona (2020)


Què permet

Presentar la documentació amb relació al requeriment d’esmena de la sol·licitud per a la participació a la 24a edició dels Premis de Prevenció d'Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona (2020).

Qui ho pot demanar

Les agrupacions de defensa forestal, federacions d’agrupacions de defensa forestal o persones físiques que hagin rebut la notificació del requeriment d’esmenar la sol·licitud corresponen.

Quan es pot demanar

En el termini de deu dies hàbils a partir de l’endemà de la notificació del requeriment.

Quina documentació cal aportar

Els documents correctes i complets, amb les anomalies resoltes.

Com es pot demanar

Des d'aquesta mateixa fitxa heu d'accedir, amb la signatura electrònica (certificat digital, IdCAT Mòbil o Cl@ve), a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari de sol·licitud seguint les instruccions i adjuntar-hi la documentació exigida a les bases específiques reguladores de la convocatòria.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, del Règim Jurídic i de el Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya.

La sol·licitud també es pot presentar a qualsevol altre registre electrònic de les administracions públiques catalanes o de la resta de subjectes referits en l'article 2.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.