Presentació de la documentació requerida per a atorgar els Premis Parc a Taula 2021 promoguts per la Gerència de Serveis d’Espais Naturals, mitjançant el procediment de concurrència competitiva


Què permet

Presentar la documentació requerida per a atorgar els Premis Parc a Taula 2021 promoguts per la Gerència de Serveis d’Espais Naturals, mitjançant el procediment de concurrència competitiva.

Qui ho pot demanar

Les persones físiques o jurídiques, públiques o privades que estiguin adherides al programa Parc a Taula.

Quan es pot demanar

Entre el 4 de març i el 4 de maig.

Quina documentació cal aportar

Les candidatures es poden presentar a títol personal o a proposta de tercers amb representació legal suficient o autorització expressa.

Les candidatures es poden presentar de manera individual o conjunta en els casos que el projecte o l’actuació siguin impulsats o executats per més d’una empresa adherida al programa Parc a Taula. En aquest darrer cas, s’ha de presentar una única candidatura conjunta.

Per a participar en la present convocatòria, cal emplenar, signar i presentar a la Diputació de Barcelona el formulari normalitzat, juntament amb tres o més fotografies d’alta resolució en format PDF o JPG. S’hi pot adjuntar qualsevol document que reforci la candidatura. En aquest formulari cal indicar la modalitat o modalitats de premi a què es presenta, tot i que aquesta elecció no és vinculant per al jurat. El formulari de sol·licitud i el model d’autorització expressa per a la presentació de candidatures de tercers estan disponibles a https://parcs.diba.cat/web/parc-a-taula/premis-parc-a-taula.

Les persones físiques poden presentar les candidatures tant telemàticament com presencialment. Les persones jurídiques estan obligades a presentar-les telemàticament.

Com es pot demanar

Des d'aquesta mateixa fitxa heu d'accedir, amb la signatura electrònica (certificat digital, IdCAT Mòbil o Cl@ve), a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari de sol·licitud seguint les instruccions i adjuntar-hi la documentació exigida a les bases específiques reguladores de la convocatòria.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

La sol·licitud també es pot presentar en qualsevol altre registre electrònic de les administracions públiques catalanes o de la resta de subjectes als quals es refereix l’article 2.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.