Presentació d’esmenes a la candidatura dels Premis Parc a Taula 2021 dins del procediment de concurrència competitiva de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals


Què permet

Presentar esmenes d’errades o omissions a la candidatura dels Premis Parc a Taula 2021 dins del procediment de concurrència competitiva de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals.

Qui ho pot presentar

Les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, que estiguin adherides al programa Parc a Taula i que hagin rebut el requeriment per a esmenar errades o omissions a la candidatura dels Premis Parc a Taula 2021. Si no es respon el requeriment, s’entendrà que es desisteix de la candidatura.

Quan es pot presentar

En el termini de deu dies hàbils a comptar de l’endemà de la notificació del requeriment.

Quina documentació cal aportar

Els documents que serveixin per a esmenar els que es van presentar incorrectes o incomplets.

Com es pot presentar

Des d'aquesta mateixa fitxa heu d'accedir, amb la signatura electrònica (certificat digital, IdCAT Mòbil o Cl@ve), a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari d’esmena seguint les instruccions i adjuntar-hi la documentació exigida a les bases específiques reguladores de la convocatòria.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

També es pot presentar en qualsevol altre registre electrònic de les administracions públiques catalanes o de la resta de subjectes als quals es refereix l’article 2.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.