Esmenes requerides en relació amb la sol·licitud de les subvencions als centres d’educació infantil, d’ensenyament primari i secundari, públics i concertats, i d’educació especial de la província de Barcelona per a finançar les estades ambientals en els equipaments pedagògics dels espais naturals que gestiona la Diputació de Barcelona durant el 2021


Què permet

Presentar les esmenes requerides en relació amb la sol·licitud de les subvencions per als centres d’educació infantil, d’ensenyament primari i secundari, públics i concertats, i d’educació especial de la província de Barcelona per a fer front a les despeses de les estades ambientals en els equipaments pedagògics dels espais naturals que gestiona la Diputació de Barcelona durant el 2021.

Qui ho pot presentar

Les escoles o les associacions de pares i mares que hagin rebut el requeriment d’esmenar les anomalies detectades en la sol·licitud corresponent. Si no es respon el requeriment, s’entendrà que es desisteix de la sol·licitud.

Quan es pot presentar

En el termini de deu dies hàbils a partir de l’endemà de la notificació del requeriment.

Quina documentació cal aportar

Els documents que serveixin per a esmenar els que es van presentar incorrectes o incomplets en la sol·licitud de subvenció.

Com es pot presentar

Des d'aquesta mateixa fitxa heu d'accedir, amb la signatura electrònica (certificat digital, IdCAT Mòbil o Cl@ve), a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari d’esmena seguint les instruccions i adjuntar-hi la documentació exigida a les bases específiques reguladores de la convocatòria.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

També es pot presentar en qualsevol altre registre electrònic de les administracions públiques catalanes o de la resta de subjectes als quals es refereix l’article 2.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.