Justificació de les subvencions concedides als centres d’educació infantil, d’ensenyament primari i secundari, públics i concertats, i d’educació especial de la província de Barcelona per a finançar les estades ambientals en els equipaments pedagògics dels espais naturals que gestiona la Diputació de Barcelona durant el 2022


Què permet

Presentar la justificació de les subvencions concedides als centres d’educació infantil, d’ensenyament primari i secundari, públics i concertats, i d’educació especial de la província de Barcelona per a fer front a les despeses de les estades ambientals en els equipaments pedagògics dels espais naturals que gestiona la Diputació de Barcelona durant el 2022.

Qui ho pot presentar

Les escoles o les associacions de pares i mares que hagin estat beneficiàries de la subvenció per a finançar les estades ambientals en els equipaments pedagògics dels espais naturals que gestiona la Diputació de Barcelona durant el 2022.

Quan es pot presentar

Fins el 30 de novembre de 2022.

Quina documentació cal aportar

El compte justificatiu, els justificants de despesa i una relació detallada dels ingressos i de les despeses, la qual ha de contenir:

a) L’acta de justificant de l’estada com a annex A, que substitueix la memòria de l’actuació, en la qual el concessionari o responsable de l’equipament pedagògic i l’escola que faci l’estada han de fer constar els dies de permanència, el nombre d’alumnes, el preu per alumne i l’import final abonat al concessionari o responsable de l’equipament pedagògic.

b) La factura corresponent a l’estada a l’equipament pedagògic emesa pel concessionari o responsable titular de l’equipament.

c) La justificació del cost total de l’activitat amb indicació de si ha estat finançat amb càrrec a la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona, amb fons propis del beneficiari o amb càrrec a subvencions rebudes d’altres ens concedents per a la mateixa finalitat.

d) L’enquesta de valoració de l’estada segons el model de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals lliurat pel concessionari o responsable de l’equipament pedagògic de l’estada.

L’import de la subvenció correspondrà al nombre d’alumnes que hagin fet l’estada, el qual no ha de superar en cap cas els límits de capacitat de l’equipament.

Com es pot presentar

Des d'aquesta mateixa fitxa, heu d'accedir, amb idCAT Mòbil, amb certificat digital personal (idCAT, DNIe, FNMT, etc.) o amb Cl@ve, a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari de justificació corresponent seguint les instruccions i adjuntar-hi la documentació necessària.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.