Sol·licitud de subvencions, promogudes per la Gerència de Serveis d’Espais Naturals en règim de concurrència competitiva, amb l’objectiu de fomentar les activitats forestals, agrícoles, ramaderes i les d’empreses de serveis, la millora dels habitatges, la restauració del patrimoni arquitectònic, les activitats d’entitats culturals, cíviques i esportives, les instal·lacions tèrmiques de biomassa, i l’eficiència i estalvi energètics en edificis, dins l’àmbit de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona, per al 2023


Què permet

Presentar la documentació requerida per a accedir a ajuts econòmics en el marc de la convocatòria de subvencions a persones físiques o jurídiques per a fer front a les despeses de les activitats forestals agrícoles, ramaderes i les d’empreses de serveis, la millora dels habitatges i de restauració del patrimoni arquitectònic, les activitats d’entitats culturals, cíviques i esportives, les instal·lacions tèrmiques de biomassa, i l’eficiència i estalvi energètics en edificis, dins l’àmbit de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona, per al 2023.

La dotació pressupostària de la convocatòria és de cinc-cents mil euros (500.000,00 €).

Qui ho pot demanar

Les persones físiques o jurídiques de la demarcació de Barcelona que hagin de dur a terme activitats forestals agrícoles, ramaderes i les d’empreses de serveis, la millora dels habitatges i de restauració del patrimoni arquitectònic, les activitats d’entitats culturals, cíviques i esportives, les instal·lacions tèrmiques de biomassa, i l’eficiència i estalvi energètics en edificis, dins l’àmbit de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona.

Quan es pot demanar

Entre el 20 de maig i el 30 de juny de 2022.

Quina documentació cal aportar

El model normalitzat de sol·licitud que podeu trobar a http://parcs.diba.cat/web/informacio-administrativa/subvencions/particulars-entitats i els documents següents, exigits a la base 5:

Persones jurídiques

  1) Fotocòpia del DNI del / de la representant legal.

  2) Fotocòpia de l’escriptura de constitució o estatuts de l’entitat peticionària.

  3) Poders de representació i/o certificat expedit pel secretari/ària de l’entitat que acrediti la representació legal del / de la sol·licitant.

  4) Fotocòpia del número d'identificació fiscal de l’entitat peticionària.

  5) Declaració responsable de la concurrència dels requisits per a poder obtenir la condició de beneficiari, d’acord amb el model normalitzat.

  6) Declaració jurada de no haver percebut ajudes que hagin excedit un límit màxim de 200.000,00 euros durant un període de tres anys.

  7) Memòria valorada del projecte o activitat per al qual es demana la subvenció, d’acord amb model normalitzat. Per a millorar la comprensió de l’objecte de la subvenció, cal adjuntar, a part del projecte tècnic, la documentació necessària per a la descripció de l’obra: plànols, memòria, amidaments, preus unitaris i pressupost total desglossat.

  8) Pressupost previst per al projecte o activitat per al qual es demana la subvenció, d’acord amb el model normalitzat.

  9) Dades bancàries del destinatari en imprès normalitzat (quan no s’hagin aportat anteriorment).

  10) En el cas d’associacions o fundacions, acreditació d’estar inscrites en el registre oficial corresponent.

  11) Còpia de la declaració censal d'alta d’activitat.

Persones físiques

  1) Fotocòpia del DNI del / de la sol·licitant i/o del / de la representant legal.

  2) Declaració responsable de la concurrència dels requisits per a poder obtenir la condició de beneficiari, d’acord amb el model normalitzat.

  3) Memòria valorada del projecte o activitat per al qual es demana la subvenció, d’acord amb model normalitzat. Per a millorar la comprensió de l’objecte de la subvenció, cal adjuntar, a part del projecte tècnic, la documentació necessària per a la descripció de l’obra: plànols, memòria, amidaments, preus unitaris i pressupost total desglossat.

  4) Dades bancàries del destinatari en imprès normalitzat (quan no s’hagin aportat anteriorment).

  5) En el cas de les persones físiques titulars d’activitats econòmiques, declaració censal simplificada per a persones físiques i còpia del document de confirmació de l’Administració a la comunicació d’obertura del centre de treball.

*En funció de la línia per a la qual es demana la subvenció, a més de la documentació esmentada, s’ha d’aportar la documentació especificada en els apartats 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5 i 5.2.6 de les bases específiques corresponents a aquesta convocatòria.

Tant les persones físiques com les persones jurídiques han d’incloure a la sol·licitud els annexos següents:

  Annex 1: Memòria del projecte o activitat per al qual se sol·licita la subvenció amb la descripció i els objectius o resultats que es pretenen aconseguir.

  Annex 2: Pressupost amb indicació del cost total del projecte o activitat per al finançament del qual se sol·licita la subvenció.

  Annex 3:

   a) Declaració responsable de reunir els requisits per a ser beneficiari, d’acord amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 18 de novembre, general de subvencions.

   b) Compromís del / de la sol·licitant d’executar el projecte o activitat, així com de la resta de condicions de la subvenció.

   c) Compromís de sotmetre’s a les comprovacions per part de l’òrgan concedent i al control financer de la Intervenció General de la Diputació de Barcelona.

   d) Declaració de sol·licitud o de previsió de sol·licitud de subvenció per a qualsevol projecte o activitat a altres àrees de la Diputació de Barcelona, o per al mateix projecte o activitat a altres administracions públiques o entitats privades.

   e) Compromís de comunicar a la Diputació de Barcelona, en el moment de justificar aquesta subvenció, l’obtenció d’altres subvencions per al mateix projecte o activitat.

  Annex 4: Declaració en què es manifesti disposar de les certificacions legalment establertes per a acreditar que les persones que s’adscriguin a la realització dels projectes o activitats subvencionats no han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual.

Com es pot demanar

Des d'aquesta mateixa fitxa, heu d'accedir, amb idCAT Mòbil, amb el certificat digital personal (idCAT, DNIe, FNMT, etc.) o amb Cl@ve, a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari de sol·licitud seguint les instruccions i adjuntar-hi la documentació necessària.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.