Esmena de la sol·licitud de subvencions, promogudes per la Gerència de Serveis d’Espais Naturals en règim de concurrència competitiva, amb l’objectiu de fomentar les activitats forestals, agrícoles, ramaderes i les d’empreses de serveis, la millora dels habitatges, la restauració del patrimoni arquitectònic, les activitats d’entitats culturals, cíviques i esportives, les instal·lacions tèrmiques de biomassa, i l’eficiència i estalvi energètics en edificis, dins l’àmbit de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona, per al 2023


Què permet

Presentar la documentació per a esmenar la sol·licitud de subvencions per a fer front a les despeses de les activitats forestals agrícoles, ramaderes i les d’empreses de serveis, la millora dels habitatges i de restauració del patrimoni arquitectònic, les activitats d’entitats culturals, cíviques i esportives, les instal·lacions tèrmiques de biomassa, i l’eficiència i estalvi energètics en edificis, dins l’àmbit de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona, per al 2023.

Qui ho pot presentar

Les persones físiques o jurídiques que hagin rebut el requeriment d’esmena a la sol·licitud de subvenció.

Quan es pot presentar

En el termini de deu dies hàbils a partir de l’endemà de rebre el requeriment. Si no s’atén aquest requeriment, s’entendrà que es desisteix de la sol·licitud de subvenció.

Quina documentació cal aportar

Els documents que serveixin per a esmenar els que es van presentar incorrectes o incomplets a la sol·licitud.

Com es pot presentar

Des d'aquesta mateixa fitxa, heu d'accedir, amb idCAT Mòbil, amb el certificat digital personal (idCAT, DNIe, FNMT, etc.) o amb Cl@ve, a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari de sol·licitud seguint les instruccions i adjuntar-hi la documentació necessària.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya..

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.