Justificació de subvencions, promogudes per la Gerència de Serveis d’Espais Naturals en règim de concurrència competitiva, amb l’objectiu de fomentar les activitats forestals, agrícoles, ramaderes i les d’empreses de serveis, la millora dels habitatges, la restauració del patrimoni arquitectònic, les activitats d’entitats culturals, cíviques i esportives, les instal·lacions tèrmiques de biomassa, i l’eficiència i estalvi energètics en edificis, dins l’àmbit de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona, per al 2023


Què permet

Presentar la documentació per a justificar les subvencions concedides per a fer front a les despeses de les activitats forestals agrícoles, ramaderes i les d’empreses de serveis, la millora dels habitatges i de restauració del patrimoni arquitectònic, les activitats d’entitats culturals, cíviques i esportives, les instal·lacions tèrmiques de biomassa, i l’eficiència i estalvi energètics en edificis, dins l’àmbit de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona, per al 2023.

Qui ho pot presentar

Les persones físiques o jurídiques de la demarcació de Barcelona, que hagin estat beneficiàries de la subvenció per a finançar les activitats forestals agrícoles, ramaderes i les d’empreses de serveis, la millora dels habitatges i de restauració del patrimoni arquitectònic, les activitats d’entitats culturals, cíviques i esportives, les instal·lacions tèrmiques de biomassa, i l’eficiència i estalvi energètics en edificis, dins l’àmbit de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona, per al 2023.

Quan es pot presentar

Entre el 2 de gener del 2024 i el 31 de març de 2024.

Quina documentació cal aportar

El compte justificatiu, el qual ha d’incloure:

  a) Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la present convocatòria, així com de les activitats realitzades, els resultats obtinguts i les desviacions respecte al pressupost previst.

  b) Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat total amb el contingut establert en l’article 72.2 del Reglament de la Llei general de subvencions.

En la confecció de la memòria econòmica s’han de tenir en compte els aspectes següents:

  1) El pressupost presentat amb la sol·licitud de subvenció vincula el beneficiari en els seus termes, si bé s’accepta la compensació entre les diferents partides que el componen.

  2) Cal justificar el cost total del projecte o activitat, amb indicació de si aquest ha estat finançat amb càrrec a la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona, amb fons propis del beneficiari o amb càrrec a subvencions rebudes d’altres ens concedents per a la mateixa finalitat, excloent-hi les partides que no siguin subvencionables.

  3) Quan les actuacions o obres hagin estat executades pel sol·licitant mateix, serà títol suficient per a poder percebre la subvenció atorgada l’imprès normalitzat que en justifiqui la realització i l’informe tècnic lliurat per l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals que acrediti que les actuacions han estat efectuades. En el cas de les subvencions forestals, es regirà pels criteris exposats en els punts 11.3.1 de les bases específiques de la convocatòria.

  4) Els documents justificatius a presentar han de ser factures, minutes o altres documents amb valor acreditatiu equivalent en el tràfic jurídicomercantil o amb eficàcia administrativa. Aquests documents han de reunir tots els requisits legals exigibles i cal descriure amb claredat el projecte o activitat a què es refereixen. En cas que es presentin documents justificatius originals —i si es demana expressament—, cal presentar-ne còpies compulses per a poder-les compulsar i retornar els originals al beneficiari/ària.

  5) Per a acceptar les justificacions, la despesa ha d’haver estat efectivament pagada a l’acabament del període de justificació i a aquest efecte, cal adjuntar-hi el comprovant de pagament corresponent.

Com es pot presentar

Des d'aquesta mateixa fitxa, heu d'accedir amb idCAT Mòbil, amb el certificat digital personal (idCAT, DNIe, FNMT, etc.), o amb Cl@ve a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari de justificació de la subvenció seguint les instruccions i adjuntar-hi la documentació especificada.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.