Esmenes a la justificació de les subvencions concedides, promogudes per la Gerència de Serveis d’Espais Naturals en règim de concurrència competitiva, per a fomentar les activitats forestals, agrícoles, ramaderes i les d’empreses de serveis, la millora dels habitatges, la restauració del patrimoni arquitectònic, les activitats d’entitats culturals, cíviques i esportives, les instal·lacions tèrmiques de biomassa, i l’eficiència i estalvi energètics en edificis, dins l’àmbit de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona, per al 2023


Què permet

Esmenar errades o omissions en la justificació de les subvencions concedides per a fer front a les despeses de les activitats forestals agrícoles, ramaderes i les d’empreses de serveis, la millora dels habitatges i de restauració del patrimoni arquitectònic, les activitats d’entitats culturals, cíviques i esportives, les instal·lacions tèrmiques de biomassa, i l’eficiència i estalvi energètics en edificis, dins l’àmbit de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona, per al 2023.

Qui ho pot presentar

Les persones físiques o jurídiques que hagin rebut el requeriment d’esmena a la justificació de la subvenció.

Quan es pot presentar

En el termini de deu dies hàbils a partir de l’endemà de la recepció del requeriment. Si no s’atén aquest requeriment, es revocarà o reduirà la subvenció segons correspongui, amb la consegüent obligació de reintegrar-la en cas que se n’hagués avançat el pagament.

Si no es presenta la documentació justificativa en el termini exigit, es requerirà el beneficiari/ària perquè la presenti en un termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar de l’endemà de la notificació, amb l’advertiment que, si no atén el requeriment, es revocarà la subvenció amb la consegüent obligació de reintegrar-la en cas que se n’hagués avançat el pagament.

Quina documentació cal aportar

Els documents que serveixin per a esmenar els que es van presentar incorrectes o incomplets en la justificació.

Com es pot presentar

Des d'aquesta mateixa fitxa, heu d'accedir amb idCAT Mòbil, amb el certificat digital personal (idCAT, DNIe, FNMT, etc.), o amb Cl@ve a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari d'esmena de la justificació de la subvenció, seguint les instruccions, i adjuntar-hi la documentació especificada en el requeriment.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.