Sol·licitud de participació, en règim de concurrència competitiva, a la 26a edició dels Premis de Prevenció d’Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona 2022


Què permet

Presentar la documentació requerida per participar en la 26a edició dels Premis de Prevenció d’Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona 2022.

Podeu accedir a les bases de la convocatòria 202220225120013443 aquí.

Qui ho pot demanar

Les agrupacions de defensa forestal i les federacions d’agrupacions de defensa forestal.

Quan es pot demanar

Entre el 26 de juliol i el 15 de setembre de 2022.

Quina documentació cal aportar

La documentació exigida a les bases específiques reguladores, disponible a https://www.diba.cat/premisadf.

La documentació que se sol·licita per a les candidatures dels premis Jordi Peix i Rossend Montané és la següent:

 • Memòria en PDF i DIN A4 vertical, amb una extensió mínima de 5 fulls i màxima de 25 (el format intern de textos, gràfics i imatges és lliure), que contingui els apartats següents:
  • Coberta, on ha de constar: premi al qual opta, títol del projecte, nom de l’ADF o federació d’ADF que ho sol·licita i nom de les ADF, federació d’ADF o altres entitats col·laboradores.
  • Resum dels elements més destacats del projecte en relació amb cadascun dels aspectes a valorar per part del jurat que s’especifiquen a l’apartat 4 de les bases.
  • Antecedents.
  • Objectius.
  • Descripció del projecte.
  • Nom, cognoms, titulació, altra formació i activitats de referència de l’equip tècnic que desenvoluparà el projecte per valorar-ne l’expertesa.
  • Valoració econòmica.
 • Fotografies: un mínim de 3 i un màxim de 5, annexades en arxius individuals, en format JPG i resolució mínima de 600 ppp.
 • Fitxers de cartografia, si escau.
 • Poders de representació a favor del representant legal de l’entitat.
 • Declaracions responsables: annex 3, annex 4 i annex 5 de la sol·licitud obligatoris.
 • En el cas que l’entitat sol·licitant s’hagi oposat al fet que la Diputació de Barcelona consulti o verifiqui les dades aportades a través de consultes telemàtiques als serveis interoperables disponibles, cal que aporti:
  • Estatuts o escriptura de constitució de l’entitat.
  • Inscripció registral de l’entitat.
  • Número d'identificació fiscal (NIF) de l’entitat peticionària.
  • Certificat que acrediti que l’entitat està al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

La documentació que se sol·licita per a la candidatura del Premi Joaquim M. de Castellarnau és la següent:

 • Memòria en format PDF i DIN A4 vertical, amb una extensió mínima de 2 fulls i màxima de 10, que contingui els apartats següents:
  • Coberta, on ha de constar: premi al qual opta, nom de la persona i nom de l’ADF.
  • Resum dels elements més destacats del projecte en relació a cadascun dels aspectes a valorar per part del jurat especificats a l’apartat 4.
  • Dades de la persona i de l’ADF.
  • Biografia o recull de fets de la persona.
  • Altra documentació justificativa de la implicació de la persona o ADF en la prevenció d’incendis.
 • En el cas que l’entitat sol·licitant s’hagi oposat al fet que la Diputació de Barcelona consulti o verifiqui les dades aportades a través de consultes telemàtiques als serveis interoperables disponibles, cal que aporti:
  • Estatuts de l’entitat.
  • Inscripció registral de l’entitat.
  • Tarja d’identificació fiscal de l’entitat (NIF).

Com es pot demanar

Des d’aquesta mateixa fitxa, heu d’accedir, amb idCAT Mòbil, amb el certificat digital personal (idCAT, DNIe, FNMT, etc.) o amb Cl@ve, a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari corresponent seguint les instruccions i adjuntar-hi la documentació exigida a les bases específiques reguladores de la convocatòria.

Aquesta tramitació electrònica es fa d’acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l’article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.