Presentació de la sol·licitud per optar als premis del Parc a taula 2022 pel procediment de concurrència competitiva de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals


Què permet

Presentar la sol·licitud i la documentació requerida per optar als premis del Parc a taula 2022, promoguts per la Gerència de Serveis d’Espais Naturals, pel procediment de concurrència competitiva de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals.

Qui ho pot demanar

Poden optar a aquests premis les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, que estiguin adherides al programa Parc a taula.

També hi poden optar les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, que, encara que no estiguin adherides al programa Parc a taula participen o col·laboren en algun dels projectes o actuacions presentats a candidatura per alguna empresa adherida a aquest programa, sempre que l’empresa adherida les faci constar com a beneficiàries en el formulari de sol·licitud.

Quan es pot demanar

Entre el 17 d’octubre i el 30 de novembre de 2022.

Quina documentació cal aportar

Les candidatures es poden presentar a títol propi o a proposta de tercers amb representació legal suficient o autorització expressa.

Les candidatures es podran presentar individualment o conjuntament en els casos en què el projecte o l’actuació estigui impulsat o executat per més d’una empresa adherida al programa Parc a taula. En aquest cas, s’ha de presentar una única candidatura conjunta.

Les candidatures individuals les ha de presentar una empresa adherida al programa Parc a taula.

Les candidatures conjuntes les pot presentar qualsevol empresa que sigui beneficiària del premi, estigui o no adherida al programa Parc a taula, sempre que a la relació d’empreses beneficiàries hi consti una empresa adherida a aquest programa.

Per participar en la present convocatòria, s’ha d’emplenar, signar i presentar a la Diputació de Barcelona el formulari normalitzat, que ha d’anar acompanyat d’una més fotografies en format .pdf o .jpg i d’alta resolució. S’hi pot adjuntar qualsevol document que reforci la candidatura. En l’imprès esmentat s’indicarà la modalitat o modalitats de premi a què es presenta, si bé aquesta elecció no és vinculant per al jurat. El model normalitzat de sol·licitud i el model d’autorització expressa per a la presentació de candidatures de tercers estan disponibles a https://parcs.diba.cat/web/parc-a-taula/premis-parc-a-taula.

Les persones físiques poden presentar les candidatures tant telemàticament com presencialment. Les persones jurídiques estan obligades a presentar-les telemàticament.

Com es pot demanar

Des d'aquesta mateixa fitxa heu d'accedir, amb la signatura electrònica (certificat digital, IdCAT Mòbil o Cl@ve), a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari de sol·licitud seguint les instruccions i adjuntar-hi la documentació exigida a les bases específiques reguladores de la convocatòria.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

També es pot presentar la sol·licitud en qualsevol altre registre electrònic de les administracions públiques catalanes o de la resta de subjectes als quals es refereix l’article 2.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.