Esmena de defectes o omissions en la documentació relativa a la sol·licitud presentada per optar als premis Parc a taula 2022, pel procediment de concurrència competitiva, de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals


Què permet

Presentar la documentació en relació amb el requeriment d’esmena de la sol·licitud per optar als premis Parc a taula 2022, pel procediment de concurrència competitiva, de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals.

Qui ho pot presentar

Les persones físiques o jurídiques, públiques o privades que estiguin adherides al programa Parc a taula a les quals s’hagi comunicat la necessitat d’esmenar els defectes o les omissions detectades en la sol·licitud corresponent.

També les persones físiques o jurídiques, públiques o privades que, encara que no estiguin adherides al programa Parc a taula, han pogut presentar la sol·licitud a la convocatòria de referència, d’acord amb el que estableix l’apartat 3r de l’Acord d’aprovació de la convocatòria.

Quan es pot presentar

En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al sol·licitant que, en el termini de deu dies hàbils a partir de l’endemà de la notificació, la rectifiqui o esmeni, o que hi adjunti els documents preceptius, amb la indicació que, si no ho fa, s’entendrà que renuncia a la seva sol·licitud.

Quina documentació cal aportar

Les anomalies detectades s’hauran d’esmenar presentant de nou els documents de la sol·licitud inicial que es considerin incorrectes amb les rectificacions corresponents, o aportant la documentació complementària necessària, en cas que la sol·licitud inicial sigui incompleta.

Com es pot presentar

Des d'aquesta mateixa fitxa heu d'accedir, amb la signatura electrònica (certificat digital, IdCAT Mòbil o Cl@ve), a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari de sol·licitud seguint les instruccions i adjuntar-hi la documentació exigida a les bases específiques reguladores de la convocatòria.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

La sol·licitud també es pot presentar en qualsevol altre registre electrònic de les administracions públiques catalanes o de la resta de subjectes als quals es refereix l’article 2.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.