Sol·licitud de subvencions als centres d’educació infantil, d’ensenyament primari i secundari, públics i concertats, i d’educació especial de la província de Barcelona per a finançar les estades ambientals en els equipaments pedagògics dels espais naturals que gestiona la Diputació de Barcelona durant el 2023


Què permet

Presentar la documentació requerida per a accedir a ajuts econòmics en el marc de la convocatòria de concessió de subvencions als centres d’educació infantil, d’ensenyament primari i secundari, públics i concertats, i d’educació especial de la província de Barcelona per a fer front a les despeses de les estades ambientals en els equipaments pedagògics dels espais naturals que gestiona la Diputació de Barcelona durant el 2023.

Qui ho pot demanar

Les escoles d’ensenyament públic o concertat, i d’educació especial de la província de Barcelona que hagin de dur a terme l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

El destinatari de la subvenció pot ser la mateixa escola o l'associació de pares i mares.

Quan es pot demanar

Entre el 12 de gener i el 15 de febrer de 2023.

Quina documentació cal aportar

Els models normalitzats de sol·licitud específics es poden trobar a http://parcs.diba.cat/web/informacio-administrativa.

La documentació s’ha de presentar mitjançant el model normalitzat que ha de signar electrònicament el representant legal de l‘entitat amb el certificat digital personal, i hi ha d’adjuntar la informació següent:

1. Sol·licitud de subvenció:

  a) Identificació de la persona que signa la sol·licitud, amb indicació del caràcter amb el que ho fa.

  b) Identificació del sol·licitant de la subvenció.

  c) Domicili del sol·licitant a efectes de notificació.

  d) Descripció de l’activitat per al finançament de la qual se sol·licita la subvenció, amb indicació del cost total.

  e) Import de la subvenció que se sol·licita.

  f) Data i lloc de la sol·licitud.

  g) Declaració d’estar al corrent de les obligacions fiscals amb la Diputació de Barcelona i amb la Seguretat Social.

  h) La presentació de la sol·licitud comportarà l’autorització a la Diputació de Barcelona per a que aquesta pugui consultar directament a la Seguretat Social si el possible beneficiari es troba al corrent de les seves obligacions.

2. Les sol·licituds han d’anar acompanyades de la documentació següent:

  1) Annex 1:

   a) Memòria del projecte o l’activitat per al qual se sol·licita la subvenció amb la descripció de l’estada als equipaments pedagògics de la Diputació de Barcelona.

   b) Compromís del centre escolar i el concessionari que acorden formalitzar la prereserva per tal de dur a terme una estada.

  2) Annex 2:

   Pressupost amb indicació del cost total del projecte o activitat per al qual se sol·licita la subvenció.

  3) Annex 3:

   a) Declaració responsable de reunir els requisits per a ser beneficiari de la subvenció d’acord amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 18 de novembre, general de subvencions.

   b) Compromís del sol·licitant d’executar el projecte o l’activitat per al qual se sol·licita la subvenció, així com la resta de condicions de la subvenció.

   c) Compromís de sotmetre’s a comprovacions de l’òrgan concedent i al control financer que pugui efectuar la Intervenció General de la Diputació de Barcelona.

   d) Declaració que l’entitat que representa ha sol·licitat o preveu sol·licitar una subvenció per a qualsevol projecte o activitat a altres àrees de la Diputació de Barcelona o per al mateix projecte o activitat a altres administracions públiques o entitats privades.

   e) Compromís de comunicar a la Diputació de Barcelona, en el moment de la justificació de la subvenció atorgada en el marc d’aquesta convocatòria, l’obtenció d’altres subvencions per al mateix projecte o activitat.

  4) Annex 4:

   Declaració que es disposa dels certificats legalment establerts per a acreditar que les persones que s’adscriguin a la realització dels projectes o les activitats subvencionats no han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual.

Com es pot demanar

Des d'aquesta mateixa fitxa, heu d'accedir, amb idCAT Mòbil, amb certificat digital personal (idCAT, DNIe, FNMT, etc.) o amb Cl@ve, a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari corresponent seguint les instruccions i adjuntar-hi la documentació necessària.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14.2 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.