Esmenes requerides per a justificar les subvencions concedides als centres d’educació infantil, d’ensenyament primari i secundari, públics i concertats, i d’educació especial de la província de Barcelona per a finançar les estades ambientals en els equipaments pedagògics dels espais naturals que gestiona la Diputació de Barcelona durant el 2023


Què permet

Presentar les esmenes requerides per a justificar les subvencions concedides als centres d’educació infantil, d’ensenyament primari i secundari, públics i concertats, i d’educació especial de la província de Barcelona per a fer front a les despeses de les estades ambientals en els equipaments pedagògics dels espais naturals que gestiona la Diputació de Barcelona durant el 2023.

Qui ho pot presentar

Les escoles o les associacions de pares i mares que hagin rebut el requeriment d’esmenar les anomalies detectades en la justificació corresponent. Si no es respon el requeriment, es revocarà la subvenció o se’n reduirà l’import, segons correspongui, amb l’obligació consegüent de reintegrament en cas que se n’hagués avançat el pagament.

Quan es pot presentar

En el termini de deu dies hàbils a partir de l’endemà de la notificació del requeriment.

Quina documentació cal aportar

Els documents que serveixin per a esmenar els que es van presentar incorrectes o incomplets en la justificació.

Com es pot presentar

Des d'aquesta mateixa fitxa, heu d'accedir, amb idCAT Mòbil, amb certificat digital personal (idCAT, DNIe, FNMT, etc.) o amb Cl@ve, a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari corresponent seguint les instruccions i adjuntar-hi la documentació necessària.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.