Esmena de la sol·licitud de subvencions, promogudes per la Gerència de Serveis d’Espais Naturals en règim de concurrència competitiva, per fomentar les activitats forestals, agrícoles, ramaderes i les d’empreses de serveis, la millora dels habitatges, la restauració del patrimoni arquitectònic, les activitats d’entitats culturals, cíviques, esportives i pedagògiques i les instal·lacions tèrmiques de biomassa, l’eficiència i estalvi energètic en edificis, dins l’àmbit de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona per al 2024


Què permet

Presentar la documentació per a esmenar la sol·licitud de subvencions per a fer front a les despeses de les activitats forestals, agrícoles, ramaderes i les d’empreses de serveis, la millora dels habitatges, la restauració del patrimoni arquitectònic, les activitats d’entitats culturals, cíviques, esportives i pedagògiques i les instal·lacions tèrmiques de biomassa, l’eficiència i estalvi energètic en edificis, dins l’àmbit de la xarxa de parcs naturals de la Diputació de Barcelona per al 2024.

Qui ho pot presentar

Les persones físiques o jurídiques que hagin rebut el requeriment d’esmena a la sol·licitud de subvenció.

Quan es pot presentar

En el termini de deu dies hàbils a partir de l’endemà de rebre el requeriment. Si no s’atén aquest requeriment, s’entendrà que es desisteix de la sol·licitud de subvenció.

Quina documentació cal aportar

Els documents que serveixin per a esmenar els que es van presentar incorrectes o incomplets a la sol·licitud.

Com es pot presentar

Per a iniciar el tràmit, s'ha d'emplenar el formulari d’esmena de sol·licitud i tramitar-lo electrònicament (obligatori per a les persones jurídiques), presencialment, o presentar-lo a les oficines de correus, d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

  • Electrònicament, amb idCAT Mòbil, amb certificat digital personal (idCAT, DNIe, FNMT, etc.) o amb Cl@ve: s'ha d'accedir a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona mitjançant el botó següent i seguir-ne les instruccions.

  • Tramitació electrònica


    Accedeix

  • Presencialment (només per a persones físiques): el formulari d’esmena de sol·licitud, imprès i degudament emplenat i signat, es pot presentar al Registre General de la Diputació de Barcelona.

  • Oficina de correus (només per a persones físiques): el formulari d’esmena de sol·licitud, imprès i degudament emplenat i signat, el podeu presentar presencialment a les oficines de correus i enviar-lo per correu certificat administratiu.

  • Formulari de sol·licitud


    Descarrega pdf

Quin cost té

És gratuït.