Sol·licitud de subvencions als centres d’educació infantil, d’ensenyament primari i secundari, públics i concertats, i d’educació especial de la província de Barcelona per a finançar les estades ambientals en els equipaments pedagògics dels espais naturals que gestiona la Diputació de Barcelona durant el 2024


Què permet

Presentar la documentació requerida per a accedir a ajuts econòmics en el marc de la convocatòria de concessió de subvencions als centres d’educació infantil, d’ensenyament primari i secundari, públics i concertats, i d’educació especial de la província de Barcelona per a finançar les estades ambientals en els equipaments pedagògics dels espais naturals que gestiona la Diputació de Barcelona durant el 2024.

Qui ho pot demanar

Les escoles d’ensenyament públic o concertat i d’educació especial de la província de Barcelona que hagin de dur a terme l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

El destinatari de la subvenció pot ser la mateixa escola o l'associació de pares i mares.

Quan es pot demanar

Entre el 12 de gener i el 16 de febrer de 2024.

Quina documentació cal aportar

La documentació s’ha de presentar mitjançant el formulari electrònic de sol·licitud de la Seu electrònica de la Diputació de Barcelona, signat electrònicament per qui tingui la representació legal de l’entitat, que ha de contenir la documentació annexa següent:

a) Compromís del centre escolar i el concessionari que acorden formalitzar la prereserva per tal de dur a terme una estada.

b) Pressupost amb indicació del cost total del projecte o activitat per al qual se sol·licita la subvenció.

Els models normalitzats de sol·licitud específics es poden trobar a http://parcs.diba.cat/web/informacio-administrativa.

Com es pot demanar

Des d'aquesta mateixa fitxa, heu d'accedir, amb idCAT Mòbil, amb el certificat digital personal (idCAT, DNIe, FNMT, etc.) o amb Cl@ve, a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari corresponent seguint les instruccions i adjuntar-hi la documentació necessària.

En el cas que el formulari electrònic de sol·licitud no el signi el representant legal de l’entitat amb un certificat electrònic de representació de l’entitat, caldrà adjuntar al formulari electrònic els poders de representació o un certificat expedit pel secretari de l’entitat que acrediti la representació legal de l’entitat de la persona que signa electrònicament el formulari electrònic de la sol·licitud, si no s’ha aportat en fases anteriors a la mateixa convocatòria.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Tot això sens perjudici de la presentació en qualsevol altre registre electrònic de les administracions públiques catalanes o de la resta de subjectes als quals es refereix l’article 2.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.