Presentació de la sol·licitud de concurrència competitiva a la 27a edició dels Premis de Prevenció d'Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona (2024)


Què permet

Presentar la documentació requerida per a participar a la 27a edició dels Premis de Prevenció d'Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona (2024).

Podeu accedir a les bases de la convocatòria 20232023512004623 aquí.

Qui ho pot demanar

Les agrupacions de defensa forestal i les federacions d’agrupacions de defensa forestal.

Quan es pot demanar

Entre el 2 de gener i el 15 de febrer del 2024.

Quina documentació cal aportar

La documentació que se sol·licita per a les candidatures dels premis Jordi Peix i Rossend Montané és la següent:

 • Memòria en PDF i DIN A4 vertical, amb una extensió mínima de 5 pàgines i màxima de 25 (el format intern de textos, gràfics i imatges és lliure), que contingui els apartats següents:
  • Coberta, on ha de constar: premi al qual s’opta, títol del projecte, nom de l’ADF o federació d’ADF que ho sol·licita i nom de les ADF, federació d’ADF o altres entitats col·laboradores.
  • Resum dels elements més destacats del projecte en relació amb cadascun dels aspectes a valorar per part del jurat, que s’especifiquen a l’apartat 4 de les bases.
  • Antecedents.
  • Objectius.
  • Descripció del projecte.
  • Nom, cognoms, titulació, altra formació i activitats de referència de l’equip tècnic que desenvoluparà el projecte per valorar-ne l’expertesa.
  • Valoració econòmica.
 • Fotografies: un mínim de 3 i un màxim de 5, annexades en arxius individuals, en format JPG i resolució mínima de 600 ppp.
 • Fitxers de cartografia, si escau.

La documentació que se sol·licita per a la candidatura del Premi Joaquim M. de Castellarnau és la següent:

 • Memòria en format PDF i DIN A4 vertical, amb una extensió mínima de 2 pàgines i màxima de 10, que contingui els apartats següents:
  • Coberta, on ha de constar: premi al qual s’opta, nom de la persona i nom de l’ADF.
  • Dades de la persona i de l’ADF.
  • Biografia o recull de fets del candidat.
  • Altra documentació justificativa de la implicació del candidat o ADF en la prevenció d’incendis.

La documentació s’ha de presentar mitjançant el formulari electrònic de sol·licitud de la Seu electrònica de la Diputació de Barcelona, signat electrònicament per qui tingui la representació legal de l’entitat. Els models normalitzats de sol·licitud específics es poden trobar a https://www.diba.cat/premisadf.

Com es pot demanar

Des d’aquesta mateixa fitxa s’ha d'accedir —amb idCAT Mòbil, amb el certificat digital personal (idCAT, DNIe, FNMT, etc.) o amb Cl@ve— a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari corresponent seguint les instruccions i adjuntar-hi la documentació exigida a les bases específiques reguladores de la convocatòria.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.