Presentació de la sol·licitud per participar en la 37a edició dels Premis de Comunicació Local de la Diputació de Barcelona per al 2024


Què permet

Presentar la sol·licitud per accedir a la convocatòria dels Premis de Comunicació Local de la Diputació de Barcelona.

Podeu accedir a les bases de la convocatòria a https://www.diba.cat/web/premis-comunicacio-local/bases

Qui ho pot presentar

Els mitjans de comunicació local públics i privats, i els professionals, productores i altres empreses vinculats al sector de la comunicació de proximitat a Catalunya, tret del guardó corresponent a la millor iniciativa comunicativa d’un ens local, que es limita a l’àmbit de la província de Barcelona.

Quan es pot demanar

Entre el 3 de juny i l’1 de juliol de 2024, a les 14 h.

Quina documentació cal aportar

Cal adjuntar a la sol·licitud el model normalitzat, en el qual els participants han de triar la categoria a la qual es presenten. En cas que presentin materials audiovisuals, han d’indicar els enllaços on estan publicats i les contrasenyes per accedir-hi, si escau. En cas de tractar-se de materials no audiovisuals, també cal adjuntar els materials que acompanyin les candidatures.

Podeu trobar el model normalitzat a https://www.diba.cat/documents/d/premis-comunicacio-local/formulari-candidatura-premis-com-local

Com es pot presentar

Des d'aquesta mateixa fitxa, heu d'accedir, amb idCAT Mòbil, amb certificat digital personal (idCAT, DNIe, FNMT, etc.) o amb Cl@ve, a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari corresponent seguint les instruccions i adjuntar-hi la documentació necessària.

En el cas que el formulari electrònic de sol·licitud no el signi el representant legal de l’entitat amb un certificat electrònic de representació de l’entitat, cal adjuntar-hi els poders de representació o el certificat expedit pel secretari de l’entitat que acrediti la representació legal de l’entitat que té la persona que signa electrònicament el formulari de la sol·licitud, si no s’ha aportat en fases anteriors a la convocatòria.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Tot això sense perjudici de la presentació en qualsevol altre registre electrònic de les administracions públiques catalanes o de la resta de subjectes als quals es refereix l’article 2.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.