Acceptació de les subvencions atorgades per l’Àrea de Presidència de la diputació de Barcelona, a favor de persones jurídiques privades sense ànim de lucre per a commemoracions d’esdeveniments, per a commemoracions aprovades per la Generalitat de Catalunya per al 2024 i per a activitats excepcionals i/o singulars de repercussió local (2024)


Què permet

Acceptar la subvenció atorgada per l’Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona, a favor de persones jurídiques privades sense ànim de lucre.

Qui ho pot presentar

Les entitats que siguin beneficiàries de la subvenció i n’hagin sol·licitat el pagament avançat.

Quan es pot demanar

Entre el 27 de juny i el 31 de juliol de 2024.

Quina documentació cal aportar

No cal aportar cap documentació.

Com es pot presentar

Des d'aquesta mateixa fitxa, heu d'accedir, amb idCAT Mòbil, amb certificat digital personal (idCAT, DNIe, FNMT, etc.) o amb Cl@ve, a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari corresponent seguint les instruccions i adjuntar-hi la documentació necessària.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.