Sol·licitud per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, atorgades per l'Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona, a favor de persones jurídiques privades sense ànim de lucre per a activitats excepcionals i/o singulars i esdeveniments commemoratius (2019)


Què permet

Accedir a la concessió d'ajuts econòmics en el marc de la convocatòria de concessió de subvencions destinades a finançar projectes/activitats que tinguin com a objectiu:

  • Activitats excepcionals i/o singulars relacionades amb l'organització de congressos, simposis, jornades, cimeres, totes elles d'àmbit internacional i de repercussió local a la demarcació de Barcelona.
  • Activitats excepcionals i/o singulars relatives a matèries transversals de repercussió local a la demarcació de Barcelona.
  • Commemoracions d'esdeveniments singulars a partir de 10 anys i múltiples de 5, tots ells amb repercussió local a la demarcació de Barcelona.
  • Commemoracions d'esdeveniments singulars de 25, 50, 75, 100 anys, és a dir commemoracions singulars múltiples de 25 anys, tots ells amb repercussió local a la demarcació de Barcelona.
  • Els esdeveniments i les personalitats que siguin objecte de commemoració aprovades per part de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2019.

Les activitats que siguin objecte de subvenció per part d'altres àrees de la Diputació de Barcelona queden excloses d'aquesta convocatòria.

El fet de participar en un congrés, un simposi, una cimera internacional, etc., no és objecte de subvenció. Només ho és quan l'entitat és l'organitzadora de l'actuació a subvencionar.

S'entén per activitat excepcional i/o singular la que no es fa cada any com a activitat ordinària. Per tant, no se subvencionen les activitats o els esdeveniments que cada any són objecte de celebració.

Les subvencions concedides a l'empara de la convocatòria de l'any 2019 s'han de destinar a finançar projectes/activitats desenvolupats/ades dins del període comprès entre l'1 de gener i el 31 d'agost de 2019.

Qui ho pot demanar

Les persones jurídiques sense ànim de lucre que hagin de realitzar activitats excepcionals i/o singulars i esdeveniments commemoratius que se celebrin durant el 2019.

Quan es pot demanar

Des de l'endemà de la data de publicació d'un extracte d'aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona fins a l'1 d'abril de 2019.

Quina documentació cal aportar

Els annexos i la documentació exigida a les bases específiques reguladores, disponible a https://www.diba.cat/presidencia-subvencions.

Com es pot demanar

Per a iniciar el tràmit, heu d'accedir, amb el certificat digital personal (IdCat, DNIe, etc.), a la tramitació electrònica mitjançant el botó següent, emplenar el formulari electrònic de sol·licitud general, annexar-hi el formulari específic i la documentació requerida exigida a les bases específiques reguladores de la convocatòria, i tramitar-ho electrònicament, d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin és el termini per a respondre

Tres mesos a comptar de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Quin cost té

És gratuït.