Justificació de la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva atorgades per l'Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona a favor de persones jurídiques sense ànim de lucre per a activitats excepcionals/singulars i esdeveniments commemoratius (2a convocatòria)


Què permet

Presentar la documentació requerida per a la justificació de les subvencions en règim de concurrència competitiva atorgades per l'Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona a favor de persones jurídiques sense ànim de lucre per a activitats excepcionals/singulars i esdeveniments commemoratius (2a convocatòria).

Qui ho pot presentar

Les persones jurídiques sense ànim de lucre que hagin rebut la notificació de concessió de la segona convocatòria 2018 (número 10223/2018).

Quan es pot presentar

Entre el 20 de desembre de 2018 i el 30 d'abril de 2019.

Quina documentació cal aportar

Els models normalitzats de justificació específics, en format PDF i signats digitalment, que es troben a https://www.diba.cat/presidencia-subvencions.

Per a subvencions d'import fins a 20.000 €, s'ha de presentar el model normalitzat del compte justificatiu simplificat, que ha de contenir:

- Memòria de l'actuació.

- Memòria econòmica justificativa de l'activitat subvencionada, que ha de contenir:

  • Relació de despeses justificatives del cost total de l'activitat, amb indicació de si ha estat finançada amb càrrec a la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona, amb fons propis del beneficiari o amb càrrec a subvencions rebudes d'altres ens que hagin concedit ajuts per a la mateixa finalitat.
  • Relació d'altres ingressos o subvencions rebuts amb la mateixa finalitat, amb indicació de l'import i la procedència, o declaració d'inexistència d'altres ingressos o subvencions.

- Si escau, els pressupostos sol·licitats de conformitat amb l'article 31.3 de la Llei general de subvencions.

- Documentació gràfica o digital que acrediti que l'entitat beneficiària fa constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona en l'execució de l'activitat subvencionada.

Com es pot presentar

Des d'aquesta mateixa fitxa, s'ha d'accedir, amb certificat digital personal (IdCat, DNIe, etc.), a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari de sol·licitud seguint les instruccions i adjuntar-hi la documentació especificada al requeriment.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.