Justificació de la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva de l'Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona a favor de persones jurídiques sense ànim de lucre per a activitats excepcionals i/o singulars i esdeveniments commemoratius (2019)


Què permet

Presentar la documentació requerida per a justificar les subvencions en règim de concurrència competitiva de l'Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona a favor de persones jurídiques sense ànim de lucre per a activitats excepcionals i/o singulars i esdeveniments commemoratius (2019).

Els documents relatius a la justificació de les subvencions es poden trobar a https://www.diba.cat/presidencia-subvencions.

Qui ho pot presentar

Les persones jurídiques sense ànim de lucre que hagin rebut la notificació de concessió de subvencions de la convocatòria 2019.

Quan es pot presentar

Entre l'1 d'octubre i el 15 de novembre de 2019.

Quina documentació cal aportar

Les justificacions s'han de presentar electrònicament a la Seu electrònica.

De conformitat amb la base 19 de la convocatòria:

Opció 1

Per a subvencions d'import superior a 20.000 € o pressupost de despesa superior a 100.000 €, la justificació es realitzarà mitjançant informe d'auditor, en el model creat a l'efecte, que ha d'incloure:

- Memòria de l'actuació.

- Memòria econòmica abreujada justificativa de l'activitat subvencionada que ha d'incloure:

  • Relació de despeses justificatives del cost total de l'activitat.
  • Relació d'altres ingressos o subvencions amb la mateixa finalitat, amb indicació d'import i procedència, o declaració de la seva inexistència.

- Documentació gràfica o digital que acrediti que l'entitat beneficiària fa constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona en l'execució del projecte o l'activitat subvencionats.

- Informe d'auditor, el qual ha d'estar inscrit en el Registre Oficial d'Auditors de Comptes. L'auditor ha de revisar el compte justificatiu amb l'abast que s'estableix a l'Ordre EHA/1434/2007, de 17 de maig. L'informe ha de fer referència als imports del pressupost i del cost final de l'activitat, i fer les comprovacions necessàries per si hi ha hagut desviació entre ambdós imports; correcta imputació de la despesa indirecta amb els límits acordats, i despesa de personal i costos que se'n derivin. També ha de contenir un apartat que acrediti que s'ha fet constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona en tota la documentació impresa i en els cartells i/o mitjans electrònics i audiovisuals que facin referència a l'activitat subvencionada.

Opció 2

Per a subvencions d'import fins a 20.000 €, s'ha de presentar el compte justificatiu simplificat amb mostreig, en el model creat a l'efecte, que ha d'incloure:

- Memòria de l'actuació.

- Memòria econòmica justificativa de l'activitat subvencionada que ha d'incloure:

  • Relació de despeses justificatives del cost total de l'activitat, i indicació de si s'ha finançat amb càrrec a la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona, amb fons propis del beneficiari o amb càrrec a subvencions rebudes d'altres ens que hagin concedit ajuts per a la mateixa finalitat.
  • Relació d'altres ingressos o subvencions amb la mateixa finalitat, amb indicació d'import i procedència, o declaració de la seva inexistència.

- Pressupostos sol·licitats de conformitat amb l'article 31.3 de la Llei general de subvencions, si escau.

- Documentació gràfica o digital que acrediti que l'entitat beneficiària fa constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona en l'execució del projecte o l'activitat subvencionats.

Com es pot presentar

Des d'aquesta mateixa fitxa, s'ha d'accedir, amb certificat digital personal (idCAT, DNIe, etc.), a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari seguint les instruccions i adjuntar-hi la documentació necessària per a justificar la subvenció.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.