Sol·licitud per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, atorgades per l'Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona, a favor de persones jurídiques privades sense ànim de lucre que hagin de dur a terme commemoracions d'esdeveniments, commemoracions aprovades per la Generalitat de Catalunya per al 2020, o activitats excepcionals i/o singulars amb repercussió local


Què permet

Accedir a la concessió d'ajuts econòmics en el marc de la convocatòria de concessió de subvencions destinades a finançar projectes o activitats que tinguin com a objecte:

  • Commemoracions d'esdeveniments a partir de 10 anys i múltiples de 5, amb repercussió local a la demarcació de Barcelona.

  • Commemoracions d'esdeveniments de 25, 50, 75, 100 anys (sempre múltiples de 25 anys), amb repercussió local a la demarcació de Barcelona.

  • Esdeveniments i personalitats objecte de commemoració aprovats per part de la Generalitat de Catalunya per al 2020.

  • Activitats excepcionals i/o singulars relacionades amb l'organització de congressos, simposis, jornades i cimeres d'àmbit internacional, amb repercussió local a la demarcació de Barcelona.

  • Activitats excepcionals i/o singulars sobre matèries transversals, amb repercussió local a la demarcació de Barcelona.

Qui ho pot demanar

Les persones jurídiques privades sense ànim de lucre que hagin de dur a terme commemoracions d'esdeveniments, commemoracions aprovades per la Generalitat de Catalunya per a l'any 2020, o activitats excepcionals i/o singulars amb repercussió local.

Quan es pot demanar

Des del 19 de febrer fins al 19 de juny de 2020.

Quina documentació cal aportar

Com es pot demanar

Des d'aquesta mateixa fitxa, s'ha d'accedir, amb el certificat digital personal (idCAT, DNIe, etc.), a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari seguint les instruccions i adjuntar-hi la documentació necessària per a sol·licitar la subvenció.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.