Justificació de la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, atorgades per l'Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona, a favor de persones jurídiques privades sense ànim de lucre per a commemoracions d'esdeveniments, commemoracions aprovades per la Generalitat de Catalunya per al 2020 i activitats excepcionals i/o singulars de repercussió local


Què permet

Presentar la documentació requerida per a justificar les subvencions, en règim de concurrència competitiva, atorgades per l'Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona a favor de persones jurídiques privades sense ànim de lucre per a commemoracions d'esdeveniments, commemoracions aprovades per la Generalitat de Catalunya per al 2020 i activitats excepcionals i/o singulars de repercussió local.

Qui ho pot presentar

Les persones jurídiques privades sense ànim de lucre que hagin estat beneficiàries de la convocatòria de subvencions 2020.

Quan es pot presentar

Entre el 15 de setembre i el 30 de novembre de 2020, per les activitats subvencionades que hagin finalitzat abans del 30 de juny de 2020.

Entre el 11 de gener i el 31 de març de 2021, per la resta d'activitats subvencionades al 2020.

Quina documentació cal aportar

Els documents relatius a la justificació de la subvenció, que es poden trobar a https://www.diba.cat/es/web/subvencions-presidencia, i que s'han de presentar d'acord amb els termes establerts a les bases de la convocatòria.

Com es pot presentar

Des d'aquesta mateixa fitxa, s'ha d'accedir amb idCAT Mòbil, amb certificat digital personal (idCAT, DNIe, FNMT, etc.), o amb Cl@ve a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari de sol·licitud, seguint les instruccions, i adjuntar-hi la documentació necessària per a justificar la subvenció.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.