Justificació de la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva , atorgades per l’Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona, a favor de persones jurídiques privades sense ànim de lucre per a activitats relacionades amb la recuperació de la Memòria democràtica – any 2021


Què permet

Presentar la documentació requerida per a la justificació de les subvencions en règim de concurrència competitiva atorgades l’Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona a favor de persones jurídiques privades sense ànim de lucre per a activitats relacionades amb la recuperació de la Memòria democràtica, per a l’any 2021.

Cal que les activitats que es justifiquen estiguin finalitzades en data 30 de juny de 2021.

Qui ho pot presentar

Les persones jurídiques privades sense ànim de lucre que hagin estat beneficiàries de la convocatòria de subvencions 2021 i que hagin finalitzat les activitats subvencionades en data 30 de juny de 2021.

Quan es pot presentar

Les subvencions atorgades per a les activitats de la convocatòria de l’any 2021 finalitzades abans del 30 de juny de 2021 hauran de justificar-se entre el 15 de setembre i el 30 de novembre de 2021.

Quina documentació cal aportar

Els documents relatius a la justificació de la subvenció es podran trobar a http://www.diba.cat/presidencia-subvencions.

Les justificacions s’hauran de presentar electrònicament a través de la seu electrònica de la Diputació de Barcelona https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania i d’acord amb els termes establerts a les bases de la convocatòria i es justificaran de la manera següent:

- SUBVENCIONS D’IMPORT SUPERIOR A 20.000 € o PRESSUPOST DE DESPESA SUPERIOR A 100.000 €: la justificació es realitzarà mitjançant informe d’auditor, d’acord amb el model creat a aquest efecte, que contindrà:

  • Annex A: Memòria de l’actuació

  • Annex B: Memòria econòmica abreujada justificativa de l’activitat subvencionada

  • Annex C: Liquidació del cost final de l’activitat

  • Annex D: Informe de l’auditor

- SUBVENCIONS D’IMPORT FINS A 20.000 €: la justificació es realitzarà mitjançant compte justificatiu simplificat, d’acord amb el model creat a aquest efecte, que contindrà:

  • Annex A: Memòria de l’actuació

  • Annex B: Memòria econòmica justificativa de l’activitat subvencionada

  • Annex C: Declaració responsable

Per a les concessions d’import superior a 3.000 € i fins a 20.000 €, les entitats beneficiàries hauran d’adjuntar, en el moment de la presentació del compte justificatiu simplificat, totes les factures que imputin a la subvenció concedida per la Diputació, així com els comprovants de pagament d’aquestes factures, i la declaració responsable de la validesa d’aquests justificants.

Per a les concessions d’import inferior o igual a 3.000 €, aquesta Direcció podrà sol·licitar un mostreig de factures per tal d’obtenir una evidència raonable de l’adequada aplicació de la subvenció.

En qualsevol cas, aquesta Direcció per tal de comprovar el compliment correcte de la subvenció podrà requerir qualsevol factura imputada a l’activitat subvencionada.

ASPECTES A TENIR EN COMPTE:

Es consideren despeses subvencionables aquelles que siguin corrents i estiguin directament relacionades amb l'objecte de la subvenció; és a dir, les despeses derivades de les activitats destinades a la recuperació i al foment de la memòria democràtica. Aquestes despeses poden ser per exemple: les vinculades a edicions i publicacions, material de difusió, disseny, comunicació o creació i manteniments de webs, guiatge de rutes i visites, tallers pedagògics, conferències i ponències, organització d’actes commemoratius, jornades i seminaris, i altres despeses anàlogues.

Les despeses de personal que es dediqui a la realització de l’activitat subvencionada es podran imputar fins a un màxim del 20% de l’import de la subvenció concedida. En cas d’imputar-se aquest tipus de despesa, s’haurà de presentar un certificat que acrediti aquesta imputació, segons consta a les bases de la convocatòria.

Té la consideració de despesa no subvencionable i no pot formar part del pressupost de l'acció subvencionada aquelles destinades a inversió; despeses per al funcionament ordinari de l’entitat o les atencions protocol·làries i de naturalesa similar, com ara obsequis o àpats.

L’import final de la subvenció no podrà ser superior al 50 % del cost final de l’activitat.

Com es pot presentar

Des d'aquesta mateixa fitxa heu d'accedir, amb la signatura electrònica (certificat digital, IdCAT Mòbil o Cl@ve), a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari de sol·licitud seguint les instruccions i adjuntar-hi la documentació exigida a les bases específiques reguladores de la convocatòria.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

També es pot presentar la sol·licitud en qualsevol altre registre electrònic de les administracions públiques catalanes o de la resta de subjectes als quals es refereix l’article 2.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.