Esmena d'errades o omissions en les sol·licituds de subvencions atorgades en règim de concurrència competitiva per l’Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona a favor de persones jurídiques privades sense ànim de lucre per a commemoracions d’esdeveniments, per a commemoracions aprovades per la Generalitat de Catalunya per al 2021 i per a activitats excepcionals i/o singulars de repercussió local (2021)


Què permet

Presentar la documentació requerida per a esmenar errades o omissions en la documentació presentada per a sol·licitar les subvencions atorgades en règim de concurrència competitiva, destinades a commemoracions d’esdeveniments, commemoracions aprovades per part de la Generalitat de Catalunya per al 2021 i activitats excepcionals i/o singulars de repercussió local (2021).

Qui ho pot presentar

Les persones jurídiques privades sense ànim de lucre que han rebut el requeriment d'esmena de la sol·licitud de subvenció.

Quan es pot presentar

En el termini de deu dies hàbils a comptar de l'endemà de la recepció del requeriment.

Quina documentació cal aportar

La documentació especificada en el requeriment.

Com es pot presentar

Des d'aquesta mateixa fitxa heu d'accedir, amb la signatura electrònica (certificat digital, IdCAT Mòbil o Cl@ve), a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari d’esmena seguint les instruccions i adjuntar-hi la documentació exigida a les bases específiques reguladores de la convocatòria.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

També es pot presentar en qualsevol altre registre electrònic de les administracions públiques catalanes o de la resta de subjectes als quals es refereix l’article 2.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.