Sol·licitud per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, atorgades per l’Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona, a favor de persones jurídiques privades sense ànim de lucre per a activitats relacionades amb la recuperació de la memòria democràtica per a l’any 2022


Què permet

Sol·licitud de concessió d’ajuts econòmics en el marc de la convocatòria de subvencions per a activitats destinades a finançar projectes o activitats, que es realitzin a la província de Barcelona, que tinguin per objecte:

  • Les activitats de recuperació, reconeixement, reparació i dignificació d’espais, fets, col·lectius i persones relacionades amb la II República, la Guerra Civil, la repressió de la Dictadura, l’exili i la lluita antifranquista.

  • Les activitats o projectes de recerca, debat, reflexió i difusió sobre fets, col·lectius i persones relacionades amb la II República, la Guerra Civil, la repressió de la Dictadura, l’exili i la lluita antifranquista (estudis, jornades, edicions, digitalitzacions, activitats pedagògiques, exposicions, etc.).

Qui ho pot demanar

Les persones jurídiques privades sense ànim de lucre domiciliades a Catalunya que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament.

Només podran optar les persones jurídiques privades sense ànim de lucre la finalitat de les quals tingui relació directa amb l’objecte de la present convocatòria o bé l’activitat presentada tingui relació directa amb l’esmentat objecte.

Quan es pot demanar

Del 3 de febrer fins el 31 de març de 2022.

Quina documentació cal aportar

    1) Còpia del Número d’Identificació Fiscal de l’entitat peticionària i poders del/la representant legal.

    2) El formulari de sol·licitud específic d'aquesta convocatòria i els seus annexos que es pot trobar a https://www.diba.cat/es/web/subvencions-presidencia.

Com es pot demanar

Des d'aquesta mateixa fitxa heu d'accedir, amb la signatura electrònica d’IDCAT Mòbil, certificat digital personal (IdCat, DNIe, FNMT, etc.) o Cl@ve, a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari de sol·licitud seguint les instruccions i adjuntar-hi la documentació exigida a les bases específiques reguladores de la convocatòria.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

També es pot presentar la sol·licitud en qualsevol altre registre electrònic de les administracions públiques catalanes o de la resta de subjectes als quals es refereix l’article 2.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.