Justificació de la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva , atorgades per l’Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona, a favor de persones jurídiques privades sense ànim de lucre per a activitats relacionades amb la recuperació de la Memòria democràtica – any 2022


Què permet

Presentar la documentació requerida per a la justificació de les subvencions en règim de concurrència competitiva atorgades l’Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona a favor de persones jurídiques privades sense ànim de lucre per a activitats relacionades amb la recuperació de la Memòria democràtica, per a l’any 2022.

Qui ho pot presentar

Les persones jurídiques privades sense ànim de lucre que hagin estat beneficiàries de la convocatòria de subvencions 2022.

Quan es pot presentar

Les subvencions atorgades per a les activitats de la convocatòria de l’any 2022 hauran de justificar-se entre el 10 de gener de 2023 i el 31 de març de 2023.

Quina documentació cal aportar

Els documents relatius a la justificació de la subvenció es podran trobar a http://www.diba.cat/presidencia-subvencions.

- SUBVENCIONS D’IMPORT SUPERIOR A 20.000 € o PRESSUPOST DE DESPESA SUPERIOR A 100.000 €: la justificació es realitzarà mitjançant informe d’auditor, d’acord amb el model creat a aquest efecte, que contindrà:

  • Annex A: Memòria de l’actuació

  • Annex B: Memòria econòmica abreujada justificativa de l’activitat subvencionada

  • Annex C: Liquidació del cost final de l’activitat

  • Annex D: Declaració responsable

  • Annex E: Informe de l’auditor

  • Documentació gràfica o digital on s’acrediti que l’entitat beneficiària fa constar la col·laboració de Diputació de Barcelona en l’execució del projecte o activitat subvencionada

- SUBVENCIONS D’IMPORT FINS A 20.000 €: la justificació es realitzarà mitjançant compte justificatiu simplificat, d’acord amb el model creat a aquest efecte, que contindrà:

  • Annex A: Memòria de l’actuació

  • Annex B: Memòria econòmica justificativa de l’activitat subvencionada

  • Annex C: Declaració responsable

  • Documentació gràfica o digital on s’acrediti que l’entitat beneficiària fa constar la col·laboració de Diputació de Barcelona en l’execució del projecte o activitat subvencionada

Per a les concessions d’import superior a 3.000 €, les entitats beneficiàries hauran d’adjuntar, en el moment de la presentació del compte justificatiu simplificat, totes les factures que imputin a la subvenció concedida per la Diputació, o altres documents amb valor acreditatiu, així com els comprovants de pagament d’aquestes factures, i la declaració responsable de la validesa d’aquests justificants.

Per a les concessions d’import inferior o igual a 3.000 €, aquesta Direcció podrà sol·licitar un mostreig de factures per tal d’obtenir una evidència raonable de l’adequada aplicació de la subvenció.

ASPECTES A TENIR EN COMPTE:

Es consideren despeses subvencionables aquelles que siguin corrents i estiguin directament relacionades amb l'objecte de la subvenció; és a dir, les despeses derivades de les activitats destinades a la recuperació i al foment de la memòria democràtica. Aquestes despeses poden ser per exemple: les vinculades a edicions i publicacions, material de difusió, disseny, comunicació o creació i manteniments de webs, guiatge de rutes i visites, tallers pedagògics, conferències i ponències, organització d’actes commemoratius, jornades i seminaris, i altres despeses anàlogues.

Les despeses de personal que es dediqui a la realització de l’activitat subvencionada es podran imputar fins a un màxim del 20% de l’import de la subvenció concedida. En cas d’imputar-se aquest tipus de despesa, s’haurà de presentar un certificat que acrediti aquesta imputació, segons consta a les bases de la convocatòria.

Té la consideració de despesa no subvencionable i no pot formar part del pressupost de l'acció subvencionada aquelles destinades a inversió; despeses per al funcionament ordinari de l’entitat o les atencions protocol·làries i de naturalesa similar, com ara obsequis o àpats. Així com la despesa indirecta, que no podrà superar el 5% respecte a l’import de les despeses directes elegibles que s’imputin a la subvenció de la Diputació.

L’import final de la subvenció no podrà ser superior al 80 % del cost final de l’activitat.

Com es pot presentar

Des d'aquesta mateixa fitxa heu d'accedir, amb la signatura electrònica d’IDCAT Mòbil, certificat digital personal (IdCat, DNIe, FNMT, etc.) o Cl@ve, a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari de sol·licitud seguint les instruccions i adjuntar-hi la documentació exigida a les bases específiques reguladores de la convocatòria.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

També es pot presentar la sol·licitud en qualsevol altre registre electrònic de les administracions públiques catalanes o de la resta de subjectes als quals es refereix l’article 2.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.