Esmena d'errades o omissions en la justificació de subvencions en règim de concurrència competitiva, atorgades per l’Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona, a favor de persones jurídiques privades sense ànim de lucre per a commemoracions d’esdeveniments, per a commemoracions aprovades per la Generalitat de Catalunya per al 2022 i per a activitats excepcionals i/o singulars de repercussió local (2022). Activitats finalitzades abans del 30 de juny de 2022


Què permet

Esmenar errades o omissions en la documentació presentada per la justificació de les subvencions en règim de concurrència competitiva atorgades per l’Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona a favor de persones jurídiques privades sense ànim de lucre per a commemoracions d’esdeveniments, commemoracions aprovades per la Generalitat de Catalunya per al 2022 i activitats excepcionals i/o singulars de repercussió local (2022)..

Qui ho pot presentar

Les persones jurídiques privades sense ànim de lucre que han rebut el requeriment d'esmena de la justificació de la subvenció per a activitats finalitzades abans del 30 de juny de 2022.

Quan es pot presentar

En el termini de deu dies hàbils a comptar de l'endemà de la recepció del requeriment.

Quina documentació cal aportar

La documentació especificada al requeriment.

Com es pot presentar

Des d'aquesta mateixa fitxa heu d'accedir, amb la signatura electrònica d’IDCAT Mòbil, certificat digital personal (IdCat, DNIe, FNMT, etc.) o Cl@ve, a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari de sol·licitud seguint les instruccions i adjuntar-hi la documentació exigida a les bases específiques reguladores de la convocatòria.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

També es pot presentar en qualsevol altre registre electrònic de les administracions públiques catalanes o de la resta de subjectes als quals es refereix l’article 2.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.