Justificació de subvencions atorgades en règim de concurrència competitiva per l’Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona, a favor de persones jurídiques privades sense ànim de lucre per a commemoracions d’esdeveniments, per a commemoracions aprovades per la Generalitat de Catalunya per al 2023 i per a activitats excepcionals i/o singulars de repercussió local (2023)


Què permet

Presentar la documentació requerida per a justificar les subvencions atorgades en règim de concurrència competitiva per l’Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona a favor de persones jurídiques privades sense ànim de lucre per a commemoracions d’esdeveniments, commemoracions aprovades per la Generalitat de Catalunya per al 2023 i activitats excepcionals i/o singulars de repercussió local (2023).

Qui ho pot presentar

Les persones jurídiques privades sense ànim de lucre que hagin estat beneficiàries de la convocatòria de subvencions 2023.

Quan es pot presentar

Les subvencions atorgades per a les activitats de la convocatòria de l’any 2023 hauran de justificar-se entre el 10 de gener i el 29 de març de 2024.

Quina documentació cal aportar

Els documents relatius a la justificació de la subvenció es podran trobar a http://www.diba.cat/presidencia-subvencions.

Les justificacions s’hauran de presentar electrònicament a través de la seu electrònica de la Diputació de Barcelona https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania i d’acord amb els termes establerts a les bases de la convocatòria i es justificaran de la manera següent:

  Subvencions d’import superior a 20.000 € o pressupost de despesa superior a 100.000 €: la justificació es realitzarà mitjançant informe d’auditor, d’acord amb el model creat a aquest efecte, que contindrà:

  • Annex A: Memòria de l’actuació

  • Annex B: Memòria econòmica abreujada justificativa de l’activitat subvencionada

  • Annex C: Liquidació del cost final de l’activitat

  • Annex D: Informe de l’auditor

  Subvencions d’import fins a 20.000 €: la justificació es realitzarà mitjançant compte justificatiu simplificat, d’acord amb el model creat a aquest efecte, que contindrà:

  • Annex A: Memòria de l’actuació

  • Annex B: Memòria econòmica justificativa de l’activitat subvencionada

  • Annex C: Declaració responsable

Per a justificar subvencions d’un import entre 3.000 € i 20.000 €, les entitats beneficiàries hauran d’adjuntar, en el moment de la presentació del compte justificatiu simplificat, totes les factures que imputin a la Diputació com a agent finançador, així com els comprovants de pagament d’aquestes factures, i la declaració responsable de la validesa d’aquests justificants.

Per a justificar subvencions d’un import inferior o igual a 3.000 €, la Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General podrà sol·licitar un mostreig de factures per tal d’obtenir una evidència raonable de l’adequada aplicació de la subvenció.

En qualsevol cas, aquesta Direcció per tal de comprovar el compliment correcte de la subvenció podrà requerir qualsevol factura imputada a l’activitat subvencionada.

L’import final de la subvenció no podrà ser superior al 50 % del cost final de l’activitat.

Com es pot presentar

Des d'aquesta mateixa fitxa heu d'accedir, amb la signatura electrònica d’IDCAT Mòbil, certificat digital personal (IdCat, DNIe, FNMT, etc.) o Cl@ve, a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari de sol·licitud seguint les instruccions i adjuntar-hi la documentació exigida a les bases específiques reguladores de la convocatòria.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

També es pot presentar en qualsevol altre registre electrònic de les administracions públiques catalanes o de la resta de subjectes als quals es refereix l’article 2.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.