Sol·licitud per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, atorgades per l’Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona, a favor de persones jurídiques privades sense ànim de lucre per a activitats relacionades amb la recuperació de la Memòria democràtica per a l’any 2024


Què permet

Presentar la documentació requerida per a la sol·licitud de concessió d’ajuts econòmics en el marc de la convocatòria de subvencions per a activitats destinades a finançar projectes o activitats, que es realitzin a la província de Barcelona i que tinguin per objecte: activitats o projectes de recuperació, reconeixement, reparació, dignificació, recerca, debat, reflexió i difusió sobre fets, col·lectius, persones i espais, relacionats amb la II República, la Guerra Civil, la repressió de la Dictadura, l’exili i la lluita antifranquista.

Qui ho pot demanar

Les persones jurídiques privades sense ànim de lucre legalment constituïdes, domiciliades a Catalunya i amb seu a la província de Barcelona, que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament.

Podran optar les associacions, fundacions o entitats privades sense finalitat de lucre la finalitat de les quals tingui relació directa amb l’objecte de la present convocatòria.

També podran optar les associacions, fundacions o entitats sense finalitat de lucre privades, que de forma regular o rellevant realitzin o hagin dut a terme projectes o activitats relacionades directament amb l’esmentat objecte.

Queden excloses les universitats i les fundacions universitàries; i les fundacions amb participació majoritària d’administracions públiques.

Quan es pot demanar

Entre l’1 de febrer i l’1 de març de 2024.

Quina documentació cal aportar

    - Memòria del projecte/activitat a realitzar pel qual es demana la subvenció i relació dels criteris valorables de la convocatòria d’acord amb el model normalitzat.

    - Pressupost d’ingressos i despeses previst per al projecte pel qual es demana la subvenció, d’acord amb el model normalitzat.

Aquests documents es podran trobar a http://www.diba.cat/presidencia-subvencions.

Com es pot demanar

Des d'aquesta mateixa fitxa, heu d'accedir, amb idCAT Mòbil, amb certificat digital personal (idCAT, DNIe, FNMT, etc.) o amb Cl@ve, a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari corresponent seguint les instruccions i adjuntar-hi la documentació necessària.

En el cas que la sol·licitud no la signi el representant legal de l’entitat amb un certificat electrònic de representació de l’entitat, caldrà adjuntar al formulari electrònic de sol·licitud els poders de representació o certificat expedit pel Secretari/ària de l’entitat que acrediti la representació legal de l’entitat de la persona que signa electrònicament la sol·licitud.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Tot això, sens perjudici de la presentació en qualsevol altre registre electrònic de les administracions públiques catalanes o de la resta de subjectes als quals es refereix l’article 2.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.