Sol·licitud de participació en l’acció concertada del Programa de Crèdit Local 2022-2023

Què permet

Sol·licitar la participació en la convocatòria de l’acció concertada per a entitats financeres al Programa de Crèdit Local 2022-2023 destinada a seleccionar una entitat financera disposada a obrir una línia de crèdit permanent per als ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades de la província de Barcelona per a operacions a llarg termini incloses en els pressupostos de l’entitat, subvencionada per la Diputació de Barcelona, amb la finalitat d’aconseguir les condicions econòmiques més favorables per al conjunt dels ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades per a finançar les seves inversions.

La convocatòria es tramitarà de conformitat amb el Plec de bases publicat corresponent a la convocatòria 2022-2023, que trobareu a: https://www.diba.cat/web/suportfin/convocatòria-2020-2023.

Qui ho pot presentar

Les entitats financeres que estiguin inscrites al Registre corresponent del Banc d’Espanya, de solvència reconeguda i amb plena capacitat d’obrar.

No s’admetrà en aquesta acció concertada la sindicació d’entitats.

Quan es pot presentar

Es pot presentar fins el 29 d’octubre de 2021.

Quina documentació cal aportar

La documentació que s’ha d’adjuntar al formulari de sol·licitud, de conformitat amb el que s’estableix a la base 5a, és la següent:

  • Declaració responsable del compliment de les condicions establertes per a participar en l’acció concertada
  • Oferta
  • Proposta de minuta de préstec tipus

Tant la declaració responsable com l’oferta, en el cas que siguin mancomunades, han d’incloure la firma de tots els representants.

Podeu descarregar els models de documents a: https://www.diba.cat/web/suportfin/convocatòria-2020-2023.

Per garantir la seguretat i confidencialitat de les dades cal que tant l’oferta com la proposta de minuta de préstec tipus s’adjuntin en arxiu encriptat amb un codi que s’haurà de lliurar el dia de l’obertura d’ofertes.

Trobareu les instruccions per a l’encriptació de documents a: https://www.diba.cat/web/suportfin/convocatòria-2020-2023.

Com es pot presentar

Des d'aquesta mateixa fitxa, heu d'accedir, amb idCAT Mòbil, amb el certificat digital personal (idCAT, DNIe, FNMT, etc.) o amb Cl@ve, a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari corresponent seguint les instruccions i adjuntar-hi la documentació necessària.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.