Presentació de noves propostes i modificacions d’activitats per a formar part del «Recull d’activitats per als serveis locals d’ocupació: persones i empreses»


Què permet

Presentar noves propostes d’activitats per a formar part del recurs material «Recull d’activitats per als serveis locals d’ocupació: persones i empreses», i/o modificacions d’activitats que ja han estat objecte de valoració de la qualitat tècnica i que formen part del Recull o de la Borsa.

Amb relació a la presentació de modificacions d'activitats, es considera modificació d'activitats aquells canvis en els elements que han estat objecte de valoració de la qualitat tècnica de les propostes, per exemple títol, metodologia, objectius, etc. En aquest cas, la consultora haurà de presentar una nova proposta segons el model "Fitxa modificació d'activitat" amb els canvis que consideri oportuns, fent esment exprés de l'activitat que desitja modificar.

El “Recull d’activitats per als serveis locals d’ocupació: persones i empreses” és un recurs que ofereix la Diputació de Barcelona, mitjançant el Servei de Mercat de Treball (en endavant, SMT), en el marc del Catàleg de Serveis del Pla de cooperació Xarxa de Governs Locals 2024-2027, que consisteix en un conjunt d’activitats que es posen a disposició dels ens locals de la província de Barcelona, a través dels serveis locals d’ocupació, per incorporar a la seva oferta de serveis. Es configuren com un suport al desenvolupament d'activitats en matèria d'intermediació laboral amb l'objectiu de proporcionar eines i coneixements, tant a les persones demandants d'ocupació com a les empreses.

Les activitats proposades han de pertànyer a algun dels blocs temàtics i línies d’activitat que es detallen en les Condicions per a la selecció d’activitats per formar part del “Recull d’activitats per als serveis locals d’ocupació: persones i empreses”, publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 25 d'agost de 2020 .El procediment de presentació i selecció d’activitats es troba regulat en aquestes Condicions.

Les activitats seleccionades en aplicació dels criteris de valoració s’integren en una borsa, on queden en reserva amb la possibilitat d’integrar-se en properes actualitzacions del “Recull”.

Qui ho pot presentar

Les empreses consultores que ofereixin serveis de consultoria, assessorament i formació especialitzada en l’àmbit de l’ocupació, el mercat de treball i l’economia.

Quan es pot presentar

Entre l'1 de maig i el 30 de juny de cada any. Les propostes que es presentin fora d'aquest termini no seran admeses.

Quina documentació cal aportar

La fitxa de proposta d’activitat i la fitxa d’empresa, les podeu trobar a https://www.diba.cat/es/web/economieslocals/recull-d-activitats-per-als-serveis-locals-d-ocupacio-slo-persones-i-empreses.

Com es pot presentar

Des d'aquesta mateixa fitxa, heu d'accedir, amb idCAT Mòbil, amb el certificat digital personal (idCAT, DNIe, FNMT, etc.) o amb Cl@ve, a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, i emplenar el formulari seguint-ne les instruccions.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Per a més informació, us podeu adreçar a stp.recull@diba.cat.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.