Actualització d’activitats i modificacions de personal expert d’activitats seleccionades per a formar part del «Recull d’activitats per als serveis locals d’ocupació: persones i empreses»


Què permet

Presentar actualitzacions d’activitats o modificacions de personal expert d’activitats que han estat seleccionades per formar part de la borsa o del «Recull d’activitats».

  • Només s’acceptaran les actualitzacions de continguts no relacionades amb elements que han estat criteris de valoració de la qualitat tècnica de les propostes, com ara adaptar una activitat a un canvi normatiu o a una circumstància anàloga. Les actualitzacions d’activitats no alteren la puntuació atorgada durant el procés de valoració.

  • També s’accepten propostes de modificacions de les persones expertes que imparteixen les activitats, quan sigui per causes sobrevingudes i degudament justificades, les quals hauran de ser validades positivament pel Servei de Mercat de Treball.

Qui ho pot presentar

Les empreses consultores i els autònoms que tinguin activitats seleccionades per a formar part de la borsa o del «Recull d’activitats per als serveis locals d’ocupació: persones i empreses».

Quan es pot presentar

Durant tot l’any.

Quina documentació cal aportar

Les fitxes necessàries per realitzar aquest tràmit: La fitxa d’actualització d’activitat i la fitxa de modificació d’expert, degudament emplenades i signades electrònicament, les podeu trobar a https://www.diba.cat/es/web/economieslocals/recull-d-activitats-per-als-serveis-locals-d-ocupacio-slo-persones-i-empreses.

Com es pot presentar

Des d'aquesta mateixa fitxa, heu d'accedir, amb idCAT Mòbil, amb certificat digital personal (idCAT, DNIe, FNMT, etc.) o amb Cl@ve, a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, i emplenar el formulari seguint-ne les instruccions.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Per a més informació, us podeu adreçar a stp.recull@diba.cat

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.