Presentació de propostes d’activitats per formar part del recurs material “Recull d’activitats de suport al teixit empresarial”

Què permet

Presentar propostes d’activitats per formar part del recurs material “Recull d’activitats de suport al teixit empresarial”.

El “Recull d’activitats de suport al teixit empresarial” és un recurs que ofereix la Diputació de Barcelona, mitjançant el Servei de Teixit Productiu (en endavant, STP), en el marc del Catàleg de Serveis del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2024-2027. Té per objectiu posar a l’abast dels ens locals un conjunt d’activitats d’acompanyament, formatives i informatives, per a pimes i persones emprenedores, a fi de facilitar la planificació de l’oferta local dels centres de serveis a les empreses (CLSE) de la província de Barcelona.

Les activitats proposades han de pertànyer a algun dels blocs temàtics i línies d’activitat que es detallen en les Condicions per a la selecció d’activitats per formar part del “Recull d’activitats de suport al teixit empresarial”, publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 30 de novembre de 2020. El procediment de presentació i selecció d’activitats es troba regulat en aquestes Condicions.

Les activitats seleccionades en aplicació dels criteris de valoració s’integren en una borsa, on queden en reserva amb la possibilitat d’integrar-se en properes actualitzacions del Recull.

Qui ho pot presentar

Poden presentar propostes d’activitats les empreses consultores que ofereixin serveis de consultoria, assessorament i formació especialitzada en els àmbits d’economia i empresa.

Quan es pot presentar

Entre l'1 de maig i el 30 de juny de cada any. Les propostes que es presentin fora d'aquest termini no seran admeses.

Quina documentació cal aportar

La fitxa de proposta d’activitat i la fitxa d’empresa, les podeu trobar a https://www.diba.cat/es/web/economieslocals/recull-d-activitats-empresarials.

Com es pot presentar

Des d'aquesta mateixa fitxa, heu d'accedir, amb idCAT Mòbil, amb el certificat digital personal (idCAT, DNIe, FNMT, etc.) o amb Cl@ve, a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, i emplenar el formulari seguint-ne les instruccions.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Per a més informació, us podeu adreçar a stp.recull@diba.cat.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.