Actualització i modificació d’activitats, empreses i persones expertes seleccionades per a formar part del «Recull d’activitats de suport al teixit empresarial»


Què permet

Actualització i modificació d’activitats, empreses i persones expertes seleccionades per a formar part del «Recull d’activitats de suport al teixit empresarial».

Només s’acceptaran les modificacions de continguts no relacionades amb elements que han estat criteris de valoració de la qualitat tècnica de les propostes, com ara adaptar una activitat a un canvi normatiu o a una circumstància anàloga. Les actualitzacions d’activitats no alteren la puntuació atorgada durant el procés de valoració.

  • Si hi ha un canvi de NIF o raó social, caldrà que l’empresa consultora presenti la fitxa d’empresa actualitzada.

  • També s’accepten propostes de modificacions de les persones expertes que imparteixen les activitats, quan sigui per causes sobrevingudes i degudament justificades, les quals hauran de ser validades positivament pel Servei de Teixit Productiu.

Qui ho pot presentar

Les empreses consultores i els autònoms que tinguin activitats seleccionades per a formar part de la borsa o del «Recull d’activitats de suport al teixit empresarial».

Quan es pot presentar

Durant tot l’any.

Quina documentació cal aportar

La fitxa d’activitat i la fitxa d’empresa, degudament modificades, emplenades i signades electrònicament, les podeu trobar a https://www.diba.cat/es/web/economieslocals/recull-d-activitats-empresarials.

Com es pot presentar

Des d'aquesta mateixa fitxa, heu d'accedir, amb idCAT Mòbil, amb certificat digital personal (idCAT, DNIe, FNMT, etc.) o amb Cl@ve, a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, i emplenar el formulari seguint-ne les instruccions.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Per a més informació, us podeu adreçar a stp.recull@diba.cat.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.