Presentació de propostes d’activitats per a formar part del «Recull d’activitats per als serveis locals d’ocupació: persones i empreses»


Què permet

Presentar propostes d’activitats per a formar part del recurs material «Recull d’activitats per als serveis locals d’ocupació: persones i empreses».

El «Recull d’activitats per als serveis locals d’ocupació: persones i empreses» és un recurs que ofereix el Servei de Mercat de Treball de la Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg de serveis del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023. Consisteix en un conjunt d’activitats que es posen a disposició dels ens locals, a través dels serveis locals d’ocupació, per a incorporar-les a la seva oferta de serveis. Aquestes activitats representen un suport a la intermediació laboral amb l'objectiu de proporcionar eines i coneixements a les persones demandants d'ocupació i a les empreses.

Les activitats proposades han de pertànyer a algun dels blocs temàtics i línies d’activitat que es detallen en les condicions per a la selecció d’activitats per a formar part del «Recull d’activitats per als serveis locals d’ocupació: persones i empreses», publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 25 d’agost del 2020. El procediment de presentació i selecció d’activitats està regulat en aquestes condicions.

Les activitats seleccionades en aplicació dels criteris de valoració s’integren en una borsa, en la qual queden en reserva amb la possibilitat d’integrar-se en properes actualitzacions del «Recull».

Qui ho pot presentar

Les empreses consultores, autònoms i entitats que ofereixin serveis de consultoria, assessorament i formació especialitzada en l’àmbit de l’ocupació, el mercat de treball i l’economia.

Quan es pot presentar

Entre l'1 de maig i el 30 de juny de cada any.

Les propostes que es presentin fora d'aquest termini no seran admeses.

Quina documentació cal aportar

La fitxa de proposta d’activitat i la fitxa d’empresa, les podeu trobar a https://www.diba.cat/es/web/economieslocals/recull-d-activitats-per-als-serveis-locals-d-ocupacio-slo-persones-i-empreses.

Com es pot presentar

Des d'aquesta mateixa fitxa, heu d'accedir, amb idCAT Mòbil, amb certificat digital personal (idCAT, DNIe, FNMT, etc.) o amb Cl@ve, a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, i emplenar el formulari seguint-ne les instruccions.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Per a més informació, us podeu adreçar a smt.recullslo@diba.cat.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.