Sol·licitud de participació per cobrir, mitjançant nomenament interí, places vacants i possibles suplències de personal de plantilla


Què permet

Sol·licitar la participació en algun dels processos de selecció que la Diputació de Barcelona ofereix per cobrir, mitjançant nomenament interí, places vacants i possibles suplències de personal de plantilla de la corporació, dels organismes autònoms i altres ens públics en què participa.

Podeu accedir a les convocatòries de selecció de la Diputació de Barcelona a la pàgina web:(http://www.diba.cat/web/seleccio/interinatges).

Qui ho pot demanar

Qualsevol persona que compleixi els requisits establerts a les bases reguladores de la convocatòria.

Quan es pot demanar

En el termini establert a les bases reguladores de la convocatòria.

Quina documentació cal aportar

 • Formulari estandarditzat de sol·licitud per participar en els processos de selecció de personal interí (disponible en aquesta mateixa fitxa). Un cop emplenada, la podeu tramitar electrònicament o implimir-la, per duplicat, i presentar-la personalment.
 • Còpia del DNI o equivalent (NIE o passaport).
 • Còpia de la títulació que les bases reguladores determinin.
 • Còpia del títol de coneixements de català requerits en les bases reguladores.
 • Memòria de treball, si les bases reguladores ho especifiquen.
 • Qualsevol documentació específica requerida en les bases reguladores.

En la fase de concurs s'haurà d'aportar la documentació que s'indiqui a les bases reguladores de la convocatòria específica en els terminis i la forma establerts.

Com es pot demanar

Per iniciar el tràmit heu d'emplenar el formulari de sol·licitud i tramitar-lo electrònicament, presencialment, o presentar-lo en les oficines de correus, d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

 • Electrònicament: accediu a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona en aquesta mateixa fitxa i seguiu-ne les instruccions.

 • Tramitació electrònica


  Accedeix

 • Presencialment: el formulari de sol·licitud, imprès i degudament emplenat i signat (per duplicat), el podeu presentar a les oficines del Registre de la Diputació de Barcelona.

 • Oficina de correus: el formulari de sol·licitud, imprès i degudament emplenat i signat (per duplicat), el podeu presentar presencialment a les oficines de correus (opció correu certificat administratiu).

 • Formulari de sol·licitud


  Descarrega pdf

Quin és el termini per respondre

Les bases reguladores del procés especifiquen el termini, i les llistes d'admesos i exclosos es publiquen al tauler d'anuncis del carrer de Minerva, 4, de Barcelona, i al web de la Diputació de Barcelona.

Quin cost té

És gratuït.